Nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning

Orbit One levererar hållbara och effektiva tillverk­nings­tjänster för elekt­ronik och elektro­me­kanik. Tillsammans med produkt­ä­garen skräd­darsyr vi optimala lösningar för hela värde­kedjan. Från konstruk­tionhjälp, testut­veckling, prototyp, och inköp, till tillverkning, logistik och efter­mark­nads­tjänster.

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Lean på toppnivå!

Vårt Lean-arbete genom­syrar allt vi gör, inte bara vår tillverk­nings­kedja. Även andra delar i verksam­heten som till exempel ekono­mi­flöde, order­han­tering, inköp och progno­sti­sering är Lean-baserat. Tillsammans med vår digitala processtyrning och våra kvalitets- och förbätt­rings­system ger vår Lean-strategi oss både effek­ti­vitet i det vi gör och den flexi­bi­litet som krävs för att kunna möta föränd­ringar.

Våra tjänster

Steg för steg, från första prototyp till färdig produkt, skapar vi mervärde för våra kunder och kortar er time-to-market.

01

Tillverkning av kretskort

Orbit One är ledande inom tillverkning av både enskilda kretskort och kretskort för komplett box build, från de första proto­ty­perna till högvolym. Tillverk­ningen sker med högsta effek­ti­vitet och kvalitet vid marknadens moder­naste ytmon­te­rings­linor med världs­unika setups och hög grad av automation och digita­li­sering.

Läs mer

01

Komplett box build

Orbit One erbjuder komplett box build där vi tillsammans med produkt­ä­garen skräd­darsyr optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan; från konstruktion, inköp, prototyp och test till produktion, logistik och after sales services.

Läs mer

01

Automation

Orbit Ones unika robot­celler ger både ett effektivt produk­tions­flöde och optimal kontroll på hela värde­kedjan. Vår automation inklu­derar dessutom all administ­ration, registrering, rapporter och analys­verktyg. Spårbar­heten gör det möjligt att gå tillbaka och kontrollera varje produkt ner på individnivå och därmed garantera högsta kvalitet.

Läs mer

01

Bill Of Material- Services

Genom så kallad ”BOM Scrubbing”, analy­serar vi ingående kompo­nenter i syfte att ersätta utgående kompo­nenter, rensa gammal och inkor­rekta data samt finna bättre alter­nativ avseende pris, kvalitet och produ­cer­barhet.

Läs mer

01

DF(x)

Ju tidigare i konstruk­tions­stadiet vi kan analysera er produkt, desto bättre kan vi optimera tillverk­ningen. Orbit One tillhan­da­håller därför flera DFx-tjänster som hjälper er att redan i design­fasen få viktig infor­mation om produ­cer­barhet, testbarhet och kostnad.

Läs mer

01

Design och utveckling av testsystem

Orbit One har två dedikerade testteam vid enheterna i Ronneby och i Polen. Testteamen hanterar allt som krävs för noggranna och kundspe­cifika tester, testsupport och utveckling för både externa och interna testsystem.

Läs mer

01

Sustaining design

Orbit Ones sustaining-tjänster kan både förlänga produktens livslängd och förbättra dess funktion och kapacitet. Vi identi­fierar, granskar och bedömer brister i våra kunders hela produkt­livscykel för att bland annat kunna identi­fiera förbätt­rings- och utveck­lings­möj­lig­heter.

Läs mer

01

After Sales Services

Orbit One skräd­darsyr behov­san­passade lösningar till både våra kunder och deras slutkunder, world wide. Vi kan hantera service och uppda­te­ringar till både kund och slutkund. Vi kan även erbjuda så kallad ”swap and repair” vilket innebär att felaktig vara ersätts direkt med ny under tiden den andra repareras. På så vis slipper slutkunden onödiga drift­stopp.

Läs mer

Några av våra utvalda samar­beten

Elvaco — ledande helhets­lös­ningar inom smart mätning.

Läs mer

Surgical Science: virtuella verklig­hets­si­mu­la­torer för medicinsk utbildning

Läs mer

JLT Mobile Computers – ledande inom ruggade datorer

Läs mer

Segment

Focus på fem utvalda segment

Profes­sional consumer

Profes­sio­nella konsu­ment­pro­dukter som kräver maximal leverans­flex­i­bi­litet och optimal prestanda. Profes­sio­nella konsu­menter förväntar sig hög kvalitet och optimal prestanda.

Läs mer

Industrial

Industrial är ett segment som präglas av långa livscykler, krav på underhåll och behov av bevakning av kompo­nent­mark­naden för att säker­ställa behovet av kompo­nenter.

Läs mer

Energy & Greentech

Energy & Greentech är ett av Orbit Ones snabbast växande segment. I skiftet från klimat­på­ver­kande fossila bränslen till förnybara energi­lös­ningar krävs ny teknik och hållbara lösningar.

Läs mer

Medical & High relia­bility

Produkter inom MedTech, bilin­du­strin, olja och gas, rymdin­du­strin och försvars­ma­teriel kräver tillverkning av absolut högsta kvalitet och säkerhet. Här finns inga utrymmen för kompro­misser.

Läs mer

Networks & Connectivity

Långa och nära samar­beten med ledande globala telekom­mu­ni­ka­tions­fö­retag har gett Orbit One unik kompetens för att möta kraven som ställs på komplexa och högtek­no­lo­giska system.

Läs mer

650 fantas­tiska medar­betare vid 3 tillverk­nings­en­heter som betjänar över 70 kunder genom att förvandla 23 385 inköpta kompo­nenter till 2 440 tillverkade färdiga produkter varje år.

50+

Års erfarenhet

620

Medar­betare

65

Ingen­jörer

3

Tillverk­nings­en­heter