Digita­li­sering

Vi förvandlar styrkan i digita­li­sering till kundnytta och ökad konkur­rens­kraft

Orbit One är ledande inom digita­li­sering och vi har utvecklat unika system som säker­ställer kvalitet, effek­ti­vitet och optimala värde­kedjor. Detta är ett resultat av vad vi kallar Business Technology, ett sätt att förvandlar styrkan i digita­li­sering till kundnytta och ökad konkur­rens­kraft. Här presen­terar vi några av de delar som gör oss till en av Skandi­na­viens snabbast växande kontrakts­till­verkare.

Onetracker MES — spårbar­hets­system

Orbit Ones webba­serade spårbarhets- och processtyr­nings­system Onetracker följer produkten och dess ingående kompo­nenter genom hela värde­kedjan, från godsmot­tagning till leverans.

Orbit One iCheck – digitala arbets­in­struk­tioner

iCheck är en inter­aktiv arbets­in­struktion som även används för repara­tions­re­gi­strering och kvali­tets­säkring. iCheck garan­terar att det alltid är senaste revisionen som används.

Orbit One WebDoc – digital dokumen­tation

När opera­tören scannar in order­nummer eller serie­nummer, presen­teras automa­tiskt alla aktuella dokument för tillhö­rande revision på skärmen.

Dashboards – nyckeltal i realtid

Våra dashboards visar i realtid de nyckeltal och mätvärden som är viktiga för att övervaka specifika processer eller en avdel­nings prestanda. Realtidsö­ver­vak­ningen minskar analys­tiden och kortar åtgärds­tiden.

Automation – optimal effek­ti­vitet och kvali­tets­säkring

Orbit Ones robot­celler ger inte bara ett effektivt produk­tions­flöde. De ger även optimal kontroll på hela processen. Spårbar­heten gör det möjligt att gå tillbaka och kontrollera varje produkt ner på individnivå och därmed garantera högsta kvalitet.

Orbit One Test System – säker­ställer kvali­teten

Orbit One Test System säker­ställer den utgående kvali­teten och erbjuder allt från fristående off-line testsystem till databa­san­slutna PC-styrda system baserade på till exempel National Instru­ments TestStand. Orbit One Test System hanterar alla typer av testkoder och systemet kan även integrera kundens egna testkoder med nya testru­tiner speciellt utvecklade för projektet. Systemet är även kopplat till OneTracker där all data samlas.

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.