FAQ

NPI – Ny Produkt Intro­duktion

Vi behöver hjälp med produkt­ut­veckling. Kan Orbit One hjälpa oss med det?

Ja, och som medver­kande i ert produkt­ut­veck­lingsteam kan vi dessutom tillse att optimal produ­cer­barhet och testbarhet byggs in redan i produkt­de­signen och att vi tillsammans minimerar antalet desig­nänd­ringar.

När kan vi involvera er i utveck­lingen?

Ju tidigare vi blir delaktiga i produkt­ut­veck­lingen desto större bespa­ringar kan göras under produktens totala livscykel. Våra NPI-tjänster är också en viktig del i kvali­tets­säk­rings­ar­betet och lägger grunden till korrekt och viktig dokumen­tering.

Kan ni hjälpa till med inköp och analys av ingående kompo­nenter?

Ja, Orbit One erbjuder kvali­fi­cerade inköpstjänster och tjänster inom exempelvis analys och kontroll av konflikt­mi­ne­raler, RoHS och Reach-förord­ningen.

Kan ni korta vår time-to-market?

Ja, vi kan definitivt korta time-to-market genom en dedikerad proto­typ­till­verkning, snabb återkoppling och effektiva inköp.

Kan ni hjälpa till med test?

Ja, genom vårt testut­veck­lingsteam skapar vi en utförlig förstudie som möter upp kundens testkrav med en testbar­hets­rapport. Denna beskriver punkt för punkt testlös­ningen och testme­toden för kundens specifika krav.

NPI och Proto­typer

Kan Orbit One tillverka proto­typer åt oss?

Ja, vi har ett eget proto­typteam med oerhört kompetent och rutinerad personal som hanterar allt som krävs för optimal tillverkning och utvär­dering av proto­typer. Proto­ty­perna byggs, testas och utvär­deras internt vid våra egna enheter. Ja, vi har ett eget proto­typteam med oerhört kompetent och rutinerad personal som hanterar allt som krävs för optimal tillverkning och utvär­dering av proto­typer. Proto­ty­perna byggs, testas och utvär­deras internt vid våra egna enheter.

Kan ni köpa in kompo­nenter till proto­typ­till­verkning?

Ja, Orbit Ones inköpare har kompo­nen­tin­gen­jörs­kom­petens och sköter gärna inköp av kompo­nenter och mekanik, även i små volymer, eller unika kompo­nenter, anpassade för proto­typ­till­verkning. Vi kan även hjälpa till med kompo­nentval för bästa möjliga produ­cer­barhet.

Kan ni hjälpa oss med utvär­dering och tester av proto­ty­perna?

Ja, tillsammans med den färdiga proto­typen lämnas skriftliga rapporter om bland annat testre­sultat, produ­cer­barhet, kompo­nentval och möjliga förbätt­ringar, såväl tekniska som ekono­miska. Tillsammans med den färdiga proto­typen ger rapporten ett optimalt besluts­un­derlag för vidare utveckling och produktion.

Gör ni även proto­typer för förbättring av färdiga produkter?

Ja, vi kan även bygga och utvärdera proto­typer för färdig­ut­vecklade produkter som behöver vidare­ut­vecklas och förbättras, så kallade face lifts.

Kan ni hjälpa oss med riskbe­dömning av ingående kemikalier?

Ja, vårt proto­typteam kan utföra riskbe­döm­ningar av kemikalier och föreslå alter­nativa produkter. Vi kan även kontrollera att ingående kompo­nenter och kemikalier uppfyller olika lagar och direktiv som till exempel UL-godkän­nande och RoHS.

Funktionstest

Kan Orbit One hjälpa oss att testa vår produkt?

Ja, vi har interna testteam i både Ronneby och Polen. De hanterar allt som krävs för noggranna och kundspe­cifika tester, testsupport och utveckling för både externa och interna testsystem.

Vilka testtjänster kan ni erbjuda?

Vi erbjuder testlös­ningar baserade på de behov ni har och vi designar även kundunika testin­terface vid behov. Vill ni säkra er produkt ytter­ligare utför vi gärna en Design Review eller FMEA. Produ­cer­barhet, kommen­tarer på kompo­nentval och möjliga förbätt­ringar, såväl tekniska som ekono­miska är andra områden vi kan bistå med.

Vad är Orbit One Test System?

Orbit One Test System (OTS) är ett testsystem som vi utvecklat internt och ständigt vidare­ut­vecklar för att få ett optimalt flöde och tillgodose kundernas behov. OTS hanterar även kunders egenut­vecklade testru­tiner och systemet är dessutom utformat för att kunna kopplas till Orbit Ones MES-system, OneTracker.

När kan vi anlita er för testut­veckling?

Ju tidigare i processen vi får dokumen­tation och proto­typkort, desto snabbare kan vi agera och börja samla in den infor­mation vi behöver samt offerera, köpa material som fixturer och instrument, förbereda produktion och design av speciella inter­fa­cekort med mera.

Vad behöver ni från oss?

För att starta ett projekt behöver vi dokumen­tation om produkten och en testspe­ci­fi­kation om vad och hur ni vill att vi ska testa produkten. Vi kan vara till stor hjälp i den här uppgiften, men ni som utvecklare och produkt­ägare har även infor­mation och kunskap som är mycket viktig vid utform­ningen av testerna.

Tillverkning

Vad kan ni tillverka?

Oavsett om det gäller tillverkning av enskilda kretskort, moduler eller komplett box build så har vi lösningarna. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Var finns era tillverk­nings­en­heter?

Närheten till kunden är viktig. Orbit Ones tillverkning sker vid fyra olika enheter, strate­giskt placerade runt Östersjön, i Sverige, Ryssland och Polen. Genom en väl genom­tänkt produk­tions­strategi utnyttjar vi de olika enheternas speci­a­li­teter på ett för kunden optimalt sätt.

Är ni kvali­tets­cer­ti­fi­erade?

Ja, Orbit Ones tillverk­nings­pro­cesser är certi­fi­erade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485. Kvali­teten i alla produkter säker­ställs dessutom genom noggrann processtyrning och Orbit Ones unika kvali­tets­rap­por­te­rings­system.

Hur arbetar ni med Lean och värde­ringar?

Vi har kommit mycket långt inom vårt arbete med Lean, men det är våra värde­ringar som får Lean att verkligen lyfta på ett sätt som märks hela vägen ut till kunderna. Våra värde­ringar uppmuntrar att man tar ansvar, utmanar etablerad kunskap och inte är rädd för att presentera egna idéer och åsikter. Vi vill ta tillvara på alla medar­be­tarnas klokhet, kompetens och erfarenhet för att nå de uppsatta målen.

Vad skiljer Orbit Ones arbetssätt från andra?

Tydlig målsättning i kombi­nation med målstyrda team och digital processtyrning lägger grunden till säkra leveranser och rätt kvalitet. Vårt arbetssätt präglas av målstyrda team som har direkt­kontakt med kunden och det är våra engagerade medar­betare som gör att vi skiljer oss från mängden och gör oss bäst i klassen.

Supply chain

Vi behöver effek­ti­visera vår supply chain. Kan Orbit One hjälpa oss med det?

Ja, Orbit One hjälper er att skapa en optimal skräd­darsydd logistik­kedja anpassad helt efter era behov. Det kan vara för hela eller utvalda delar av kedjan, från leverantör av rätt kompo­nenter till slutlig leverans av färdig­för­packad produkt direkt till slutkund.

Kan Orbit One hjälpa oss med inköp av kompo­nenter?

Ja, Orbit Ones inköpare har kompo­nen­tin­gen­jörs­kom­petens och hanterar inköp av kompo­nenter och mekanik, även i små volymer eller unika kompo­nenter. I vårt nätverk finns över 800 leveran­törer, vilket gör att vi kan garantera rätt kompo­nenter till rätt kvalitets- och prisnivå.

Kan ni hjälpa oss att analysera ingående kompo­nenter?

Ja, Orbit One kan utföra så kallad ”BOM Scrubbing”, vilket innebär att vi analy­serar ingående kompo­nenter i syfte att ersätta utgående kompo­nenter, rensa gammal och inkorrekt data samt finna bättre alter­nativ avseende pris, kvalitet och produ­cer­barhet.

Kan ni hjälpa oss med lager­han­tering?

Ja, Orbit One skräd­darsyr logistik­lös­ningar för optimal lager­han­tering. Vi kan ta hand om hela eller utvalda delar av er logistik­kedja och erbjuder säkra lösningar med allt från placering i kundens egna förpack­ningar till reserv­delslager och distri­bution direkt till slutkund. Genom överskådliga rapport­system optimeras lager­nivåer och produkten övervakas hela vägen fram till slutkund.

Kan Orbit One utföra riskbe­döm­ningar på ingående kompo­nenter?

Ja, vi kan utföra riskbe­döm­ningar och kontrollera att ingående kompo­nenter och kemikalier uppfyller lagkrav och direktiv som till exempel RoHS, REACH och UL-godkän­nande. Vi kan även genomföra grundlig audit av nya leveran­törer av kompo­nenter för att se om leveran­tören bedöms som lämplig.

Logistik

Kan ni hantera hela vår logistik­kedja?

Ja, Orbit One kan hantera hela eller utvalda delar av er logistik­kedja. Vi skräd­darsyr säkra, effektiva och behov­san­passade lösningar som kan innehålla allt från lager­hållning av kompo­nenter, produkter och reserv­delar till distri­bution direkt till slutkund.

Kan Orbit One hjälpa oss med globala logistik­lös­ningar?

Ja, vi har lång erfarenhet av logistik­lös­ningar world wide och ett globalt nätverk för säker distri­bution över hela världen. Vi gör det med samma omtanke som om det vore våra egna produkter och vi har dessutom system som garan­terar högsta sekretess.

Kan vi följa våra produkter och lager­nivåer on line?

Ja, våra överskådliga rapport­system ger optimal kontroll, överblick och detal­jerade rapporter i realtid. Rapport­sy­stemen visar lager­nivåer, övervakar produkters färd från lager till kund och ger detal­jerade besluts­un­derlag.

Kan ni paketera i våra egna förpack­ningar?

Ja, Orbit One kan ta hand om hela pakete­ringen av produk­terna i era egna förpack­ningar tillsammans med till exempel manualer, garan­tiblad och liknande. Därefter distri­bueras produk­terna till er, eventuellt logistik­center eller direkt till era slutkunder. Ni väljer själva och lösningarna anpassas därefter.

Kan vi minska vår kapital­bindning genom era logistik­tjänster?

Ja, den stora fördelen för er är att ni frigör resurser och får en effek­tivare lager­han­tering och minskad kapital­bindning. Genom att utnyttja våra speci­a­list­tjänster får ni mer resurser över för att kunna fokusera på det ni är bäst på.

After Sales

Kan Orbit One hantera alla våra after sales-tjänster?

Ja, vi har lång erfarenhet av att skräd­darsy behov­san­passade lösningar till både våra kunder och deras slutkunder, world wide. Tillsammans med er utvecklar vi en process som stödjer er verksamhet och frigör viktiga resurser för er.

Kan ni erbjuda service­avtal på våra produkter?

Ja, vi kan hantera service och uppda­te­ringar till både kund och slutkund. Vi kan även erbjuda så kallad ”swap and repair” vilket innebär att felaktig vara ersätts direkt med ny under tiden den andra repareras. På så vis slipper slutkunden onödiga drift­stopp.

Vilken typ av repara­tioner kan ni utföra?

Orbit One kan hantera alla typer av repara­tioner, renovering av slitna produkter, uppda­tering av system och mjukvaror. Det kan ske på allt från kretskortsnivå till kompletta enheter. Repara­tio­nerna följs av noggranna rapporter om åtgärder och förslag på förbätt­ringar och redesign.

Kan ni ta hand om vårt reserv­delslager?

Ja, Orbit One kan hantera hela eller delar av ert reserv­delslager och hantera distri­bution world wide. Distri­bution kan ske till er eller era slutkunder. Genom våra överskådliga rapport­system får ni optimal kontroll över avtalade lager­nivåer.

Kan ni ta hand om uttjänta produkter?

Ja, tillsammans med aukto­ri­serade återvin­nings­fö­retag vi kan ta hand om uttjänta produkter och hantera hela processen för en hållbar och säker återvinning enligt alla gällande regler och miljökrav.

Hållbarhet

Har ni tjänster för riskbe­dömning av ingående kompo­nenter och kemikalier?

Ja, Orbit One erbjuder kvali­fi­cerade tjänster inom analys och kontroll av konflikt­mi­ne­raler, RoHS och Reach-förord­ningen. Genom långt­gående samar­beten med leveran­törer kan vi dessutom ställa höga krav på miljö­regler, arbets­för­hål­landen och trans­porter.

Kan ni hjälpa oss att välja eller byta till mer hållbara kompo­nenter?

Ja, Orbit Ones inköpare har kompo­nen­tin­gen­jörs­kom­petens och kan hjälpa er att finna de mest hållbara kompo­nen­terna. I vårt nätverk finns över 800 leveran­törer, vilket gör att vi kan garantera hållbara kompo­nenter till rätt pris och kvalitet.

Kan ni hjälpa oss att skapa en hållbar produkt­design?

Ja, Orbit One kan tillse att optimal hållbarhet byggs in redan i produkt­de­signen och präglar produktens hela livscykel från val av kompo­nenter till design för optimal slutlig återvinning. Dessa tjänster lägger även grunden till korrekt och viktig dokumen­tering.

Är ni certi­fi­erade enligt ISO 14001?

Ja, alla våra enheter är certi­fi­erade enligt ISO 14001. Även våra interna test- och kvali­tets­system bidrar till ständig förbättring och utveckling av hållbara lösningar.

Publi­cerar ni en hållbarhets­rapport för er verksamhet?

Ja, Orbit One publi­cerar en hållbarhets­rapport varje år. Den beskriver verksam­heten ur ett hållbar­hets­per­spektiv, våra policys, våra mål och hur vi arbetar för att uppnå dessa. Hållbar­hets­rap­porten finns att ladda ner på www.orbitone.se

Kvalitet

Är Orbit One kvali­tets­cer­ti­fi­erade?

Ja, Orbit Ones tillverk­nings­pro­cesser är certi­fi­erade enligt följande:

  • Ronneby, Stockholm, Prabuty ISO 9001:2015
  • Ronneby, Stockholm, Prabuty ISO 14001:2015
  • Ronneby, Stockholm ISO 13485:2016


Kvali­teten i alla produkter säker­ställs dessutom genom Orbit Ones unika övergri­pande system för styrning och övervakning av produk­tions­pro­cesser (Manufacturing Execution System — MES).

Har ni medicin­teknisk kompetens?

Ja, medicin­teknik är ett av Orbit Ones speci­al­om­råden och vår Ronne­by­enhet och Stock­holmsenhet är certi­fi­erade enligt ISO 13485:2016. Vår toppmo­derna teknik- och utrust­ningsnivå är dessutom anpassad för de höga krav på kvalitet och renhet som ställs inom medicin­teknik.

Kan ni hantera inter­na­tio­nella krav?

Ja, vi har lång erfarenhet av tillverkning under produkt­sä­ker­hetskrav till exempel UL:s, MET:s, CSA:s och ETL:s övervakning avseende produkter för den ameri­kanska marknaden. Inför och efter genom­förda revisioner stöttar vi våra kunder med tips och råd för en korrekt hantering och ömsesidig utveckling. Orbit One analy­serar dessutom löpande eventuella andra inter­na­tio­nella krav för att ständigt kunna möta våra kunders behov.

Hur säker­ställs kvali­teten?

Kvali­teten i alla produkter säker­ställs genom noggranna tester med hjälp av våra generella eller kundunika testut­rust­ningar. Med enkla manuella tester, större testsystem eller med hjälp av våra AOI-maskiner (Automatic Optical Inspection) säker­ställs kvali­teten genom hela produk­tions­serien.

Hur arbetar ni med ständig förbättring?

Ett exempel på vårt kvali­tets­tän­kande är vårt unika kvali­tets­rap­por­te­rings­system som ger ett korrekt underlag för fakta­ba­serade beslut om förbätt­ringar. Genom att använda erfaren­heter från våra processer i vårt förebyg­gande arbete förbättrar vi ständigt styrningen. Därigenom garan­teras en jämn och hög kvalitet på samtliga produkter.

Trans­ferring

Hur påbörjar man en transfer?

Att flytta produkter kräver stor noggrannhet. Det är oerhört viktigt att göra rätt redan från början. Orbit One har lång erfarenhet och noga utvecklade processer för transfers. Vi tillsätter alltid ett dedikerat transfer-team och precis som vid uppstart för en helt ny kund, genomför vi alltid en förstudie för att säker­ställa att all nödvändig infor­mation finns tillgänglig.

Hur säker­ställs förstudien?

Förstudien säker­ställs vid en kontrakts­ge­nomgång där kunden kontrol­lerar att all infor­mation är korrekt enligt en check­lista. Därefter skapas en tidplan och eventuella provsänd­ningar genomförs innan kunden slutligen får godkänna kontraktet. Därefter sker flytten och fullskalig produktion kan startas upp.

Får vi en egen kontakt­person?

Ja, våra kunder får en egen Account Manager som är länken mellan oss och vår kund. Account Managern förser kunden med all nödvändig infor­mation, följer upp processen och ger feedback. Genom våra överskådliga rapport­system får ni dessutom optimal kontroll över produk­tions­status och avtalade lager­nivåer.

Kan ni ta över material från tidigare leveran­törer?

Ja, vi kan ta över material från tidigare leverantör och vi genomför då alltid en riskbe­dömning och kontrol­lerar att ingående kompo­nenter och kemikalier uppfyller krav på prestanda och gällande lagkrav och direktiv. Vi kan även utvärdera befintliga kompo­nenter för att se om det finns bättre alter­nativ.

Kan ni ta över befintlig leverantör av kompo­nenter?

Ja, och det ingår då i våra rutiner att kontrollera att leveran­tören lever upp till de kvali­tetskrav vi ställer. Vi kan även genomföra grundlig audit av leveran­tören för att se om den bedöms som lämplig eller det finns bättre alter­nativ. I vårt nätverk finns över 800 leveran­törer, vilket gör att vi kan garantera rätt kompo­nenter till rätt kvalitets- och prisnivå.