Hållbarhet

Hållbarhet löper som en röd tråd genom hela Orbit Ones organi­sation

Vårt mål är att minimera vår påverkan på miljö och klimat både i vår egen dagliga verksamhet och i arbetet med att utveckla hållbara produkter tillsammans med våra kunder

Kvali­fi­cerade och hållbara tjänster

När marknaden ställer allt högre krav på hållbara lösningar har vi konti­nu­erligt stärkt vår kompetens inom kvali­fi­cerade tjänster inom hållbarhet. Detta märks exempelvis genom tydlig ökning av transfers från Asien, ökad efter­frågan på sustaining-tjänster, högre krav på att bygga hållbara produkter och större behov av analys och kontroll av material.

Följer FN:s principer

Orbit One följer FN:s vägle­dande principer och FN:s mål för hållbar utveckling. Tre av de globala målen där Orbit One har störst möjlighet att bidra är:

Anständiga arbets­villkor och ekonomisk tillväxt

Hållbar industri, innova­tioner och infra­struktur

Bekämpa klimat­för­änd­ringarna

Miljömässig‑, social- och ekonomisk hållbarhet

Orbit One tar ansvar genom att inkludera alla tre perspektiv i verksam­heten: miljö­mässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Miljö

Orbit One efter­strävar att minska klimat- och miljöpå­verkan genom att vidta nödvändiga åtgärder.

Social hållbarhet

Orbit One efter­strävar en god och säker arbets­miljö med anständiga arbets­villkor. Vidare främjar Orbit One mångfald och har nollto­lerans mot all typ av diskri­mi­nering.

Ekonomisk hållbarhet

Orbit One genomför en årlig översyn av hållbar­hets­re­la­terade aspekter och upprättar årligen en hållbarhets­rapport, vilken upprättas i enlighet med GRI-standarder.

Orbit One Hållbarhets­rapport 2022

Sveriges bästa Leanarbete ger hållbara resultat

2022 var ett framgångsrikt år för Orbit One trots att ingångs­värdena var minst sagt osäkra. Kompo­nent­brist, trans­port­problem, inter­na­tio­nella konflikter och pandemin har utmanat oss rejält. När året summe­rades kunde vi dock se både rekord i försäljning, en rad nya kunder och inte minst en hedervärd utnämning som årets vinnare av Svenska Leanpriset 2022.

Rapporter från tidigare år:

Kvalitet

Alltid rätt kvalitet!

Vår kvalitet är omtalat hög och den garan­teras genom noggrant uppsatta rutiner som följer produkten från proto­typ­stadiet till färdig produkt. Rätt kvalitet säker­ställs genom noggranna tester med hjälp av våra generella eller kundunika testut­rust­ningar.

Unikt kvali­tets­rap­por­te­rings­system

Tillverk­nings­en­he­terna i Ronneby och Stockholm är certi­fi­erade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 13485 av RISE. Enheten i Prabuty i Polen är certi­fierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Ett annat exempel på vårt kvali­tets­tän­kande är vårt unika kvali­tets­rap­por­te­rings­system som garan­terar en jämn och hög kvalitet och korrekta underlag för fakta­ba­serade beslut om förbätt­ringar, genom hela produk­tions­serien. Kvali­teten i alla produkter säker­ställs dessutom genom Orbit Ones unika övergri­pande system för styrning och övervakning av produk­tions­pro­cesser (Manufacturing Execution System — MES).

Inter­na­tio­nella krav

Orbit One har lång erfarenhet av tillverkning under inter­na­tio­nella produkt­sä­ker­hetskrav till exempel UL, MET, CSA och ETL för den ameri­kanska marknaden. Inför och efter genom­förda revisioner stöttar vi våra kunder med tips och råd för en korrekt hantering och ömsesidig utveckling. Orbit One analy­serar dessutom löpande eventuella andra inter­na­tio­nella krav för att ständigt kunna möta våra kunders behov.

Digita­li­sering för rätt kvalitet

Orbit One är ledande inom digita­li­sering och vi har utvecklat en unika system som säker­ställer kvalitet, effek­ti­vitet och optimala värde­kedjor. Detta är ett resultat av vad vi kallar Business Technology, ett sätt att förvandlar styrkan i digita­li­sering till kundnytta och ökad konkur­rens­kraft.

Onetracker MES — spårbar­hets­system

Orbit Ones webba­serade spårbarhets- och processtyr­nings­system Onetracker följer produkten och dess ingående kompo­nenter genom hela värde­kedjan, från godsmot­tagning till leverans.

Orbit One iCheck – digitala arbets­in­struk­tioner

iCheck är en inter­aktiv arbets­in­struktion som även används för repara­tions­re­gi­strering och kvali­tets­säkring. iCheck garan­terar att det alltid är senaste revisionen som används.

Orbit One WebDoc – digital dokumen­tation

När opera­tören scannar in order­nummer eller serie­nummer, presen­teras automa­tiskt alla aktuella dokument för tillhö­rande revision på skärmen.

Dashboards – nyckeltal i realtid

Våra dashboards visar i realtid de nyckeltal och mätvärden som är viktiga för att övervaka specifika processer eller en avdel­nings prestanda. Realtidsö­ver­vak­ningen minskar analys­tiden och kortar åtgärds­tiden.

Automation – optimal effek­ti­vitet och kvali­tets­säkring

Orbit Ones robot­celler ger inte bara ett effektivt produk­tions­flöde. De ger även optimal kontroll på hela processen. Spårbar­heten gör det möjligt att gå tillbaka och kontrollera varje produkt ner på individnivå och därmed garantera högsta kvalitet.

Orbit One Test System – säker­ställer kvali­teten

Orbit One Test System säker­ställer den utgående kvali­teten och erbjuder allt från fristående off-line testsystem till databa­san­slutna PC-styrda system baserade på till exempel National Instru­ments TestStand. Orbit One Test System hanterar alla typer av testkoder och systemet kan även integrera kundens egna testkoder med nya testru­tiner speciellt utvecklade för projektet. Systemet är även kopplat till OneTracker där all data samlas.

Orbit One är certi­fi­erade enligt:

ISO 9001:2015

Ronneby, Stockholm, Prabuty

ISO 14001:2015

Ronneby, Stockholm, Prabuty

ISO 13485:2016

Ronneby, Stockholm

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.