Kundcase

CG Drives & Automation – smarta lösningar för energi­ef­fek­ti­vitet

CG Drives & Automation är ett globalt ingen­jörskonglo­merat med en impone­rande och mångsidig portfölj av högkva­li­tativa, smarta elekt­riska industri- och konsu­ment­pro­dukter, lösningar och tjänster för kraftindustrin och indust­riell utrustning.

Kund

CG Drives & Automation

Segment

Energy & Greentech

Bransch

Energi­teknik

Land

Sverige

Box build, test och proto­typer från Orbit One

Orbit One och CG Drives har ett samarbete som går många år tillbaka. Orbit One tillverkar både kretskort och hanterar komplett box build samt genomför både generella och kundspe­cifika tester samt utveckling och tillverkning av proto­typer. 

Om kunden

CG Drives & Automation i Sverige tillverkar produkter för att styra driften av elmotorer. Produkterna säker­ställer energi­ef­fektiv och pålitlig drift och återfinns inom bland annat vatten­rening, materi­al­han­tering, kranar, trans­portband och för olika fartygs- och marinappli­ka­tioner.

 

“Det som står ut är Orbit Ones service, kundfokus och väl utvecklade samarbete med deras leveran­törer”

CG Drives & Automation fokuserar på slutmontage och testning av våra produkter och ser stort värde i att ta hjälp av våra leveran­törer i övrigt. Med hjälp av Orbit One minskar vi komplex­i­teten i produktion och logistik och utnyttjar deras maskinpark för att uppnå kvalitet och effek­ti­vitet. Som mindre tillverkare med stort elekt­ro­nik­in­nehåll, har vi ingen möjlighet att själva bygga upp en automa­ti­serad montering av kretskort. Samar­betet med Orbit One går tillbaka många år och bygger i grunden på konkur­rens­kraftiga priser i kombi­nation med tillför­litliga leveranser och god kvalitet. Det som står ut är Orbit Ones service, kundfokus och väl utvecklade samarbete med deras leveran­törer. Under pandemin lyckades Orbit One bibehålla leverans­sä­kerheten på ett bättre sätt än många andra. När kompo­nent­bristen var som störst, fann vi ett sätt att samarbeta som gjorde att vi kunde upprätt­hålla produktionen på en rimlig nivå. Vi hjälpte varandra många gånger och hade tät kommu­ni­kation och uppföljning. 

Bertil Juliusson

Procu­rement & Sourcing Manager, CG Drives & Automation

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Se fler samar­beten