Kundcase

Surgical Science: virtuella verklig­hets­si­mu­la­torer för medicinsk utbildning

Surgical Science är en svensk världsledande leverantör av virtuella verklig­hets­si­mu­la­torer för medicinsk utbildning.

Kund

Surgical Science

Segment

Medical & High Relia­bility

Bransch

Utbild­nings­system inom medicin

Land

Sverige

Mycket höga kvali­tetskrav

Sedan 2017 är Surgical Science en av Orbit Ones kunder inom segmentet High Relia­bility, ett segment för produkter med mycket höga krav på kvalitet och säkerhet. Orbit One tillverkar både ingående kretskort samt de mycket avancerade finme­ka­niska modulerna till simule­rings­ut­rustningen 

Om kunden

Simula­to­rerna används av medicinska utbild­ningscenter och institut i över 60 länder för praktik, validering och certi­fi­ering av studenter, kirurger och läkare. Surgical Science grundades1999 av en ledande kirurg och forskare vid Sahlgrenska Univer­si­tets­sjuk­huset i Göteborg. 

 

“Vi uppskattar speciellt Orbit Ones know-how och resurser inom sourcing”

Orbit One är en system­le­ve­rantör av nyckel­system till oss på Surgical Science. De tillverkar två olika system som vi bygger in i våra simula­torer. Ett haptikset till vår LapSim simulator och en icke-haptisk kamera. Det andra systemet är en komplett box-build av en elekt­ro­nikbox som sköter kommu­ni­ka­tionen mellan haptiken och PC:n. Vi valde Orbit One på grund av deras konkur­rens­kraftiga pris, storlek och kompetens. Vi har en god uppfattning om Orbit One och har speciellt uppskattat deras know-how och deras resurser vid sourcing av kompo­nenter som har varit ett stort globalt problem de senaste åren. 

Jesper Gyllving

Senior Product Developer, Surgical Science

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Se fler samar­beten