Kundcase

Mitel – global marknads­ledare inom telekom­mu­ni­kation

Kanaden­siska telekom­fö­re­taget Mitel är en av Orbit Ones äldsta kunder med ett samarbete som sträcker sig 25 år tillbaka i tiden.

Kund

Mitel

Segment

Networks & Connectivity

Bransch

Telekom

Land

Kanada

Orbit One hanterar hela värde­kedjan

Orbit One levererar idag tjänster till Mitels kommu­ni­ka­tions­lösning MX-ONE som sträcker sig genom hela värde­kedjan, från utveck­lings­support av mjukvara och hårdvara, NPI (New Product Intro­duction) och proto­typer till skräd­dar­sydda efter­mark­nads­tjänster. Tillverk­ningen inklu­derar såväl kretskort som komplett box build av hela enheter. Orbit One servar även Mitel med transfers av produkter från andra tillverk­nings­en­heter.

Om kunden

Mitel är en global marknads­ledare inom telekom­mu­ni­kation som hjälper företag och tjäns­te­le­ve­ran­törer att ansluta, samarbeta och tillhan­da­hålla innovativa tjänster till sina kunder. Mitels innova­tions- och kommu­ni­ka­tions­ex­perter servar företags­an­vändare i mer än 100 länder, världen över.

“För oss är det även viktigt med mycket god produk­tions­ka­pa­citet och NPI-kapacitet”

”Mitel bedriver ingen egen tillverkning, vi arbetar bara med produkt- och tjäns­te­ut­veckling. Att välja kontrakts­tillverkning innebär bespa­ringar då vi inte behöver investera i eller hantera fabriker- eller fabriks­re­la­terade aktivi­teter. Vi har arbetat länge med Orbit One och var tidigare kund hos den del av Flex som Orbit One köpte upp. Jag kan verkligen rekom­mendera Orbit One och uppskattar speciellt den service vi får via kundtjänst. För oss är det även viktigt med mycket god produk­tions­ka­pa­citet och NPI-kapacitet. En annan fördel är att tillverk­ningen sker inom EU då de flesta av våra produkter levereras till den europeiska marknaden.”

Said Mohamed

NPI and CM Manager, Mitel

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Se fler samar­beten