Kundcase

Sensys Gatso – global ledare inom automatisk hastig­hets­ö­ver­vakning

Sensys Gatso är en svensk global ledare inom automatisk hastig­hets­ö­ver­vakning som utvecklar, produ­cerar och marknadsför ett brett spektrum av system, från tradi­tio­nella spothas­tig­hetska­meror till dolda, toppmo­derna fordons­mon­terade system och sektions­kon­troll eller restids­mät­nings­system.

Kund

Sensys Gatso

Segment

Industrial

Bransch

Trafik­sä­kerhet

Land

Sverige

Box build, konfi­gu­rering och avancerade tester av Orbit One

I en dedikerad produk­tionscell vid Orbit One i Ronneby monteras sedan 2010 ingående kassetter till Sensys Gatsos stationära fartka­meror. Orbit One utför komplett box build med montering av kompo­nenter såsom kameror, video­ka­meror, blixtar och radar. Fartka­me­rorna konfi­gu­reras dessutom olika, avseende både mjukvara och hårdvara, beroende olika krav från respektive slutmarknad. Efter montering genomförs även avancerade tester för att säker­ställa kamerornas precision och kvalitet.  

Om kunden

De stationära kamerorna för hastig­hets­ö­ver­vakning är en viktig trafik­sä­ker­hets­åtgärd och sedan 2010 är Orbit One en av Sensys Gatsos tillverk­nings­partners. 

 

“En lyhörd organi­sation som förstår vad vi behöver”

En anledning till att vi valde kontrakts­tillverkning är att vår orderingång är både stokastisk och volatil. Därför passar kontrakts­tillverkning bra för oss då vi kan nyttja Orbit Ones resurser och dess möjlig­heter till upp- och nedrampning. Vi är väldigt måna om ett gott och nära samarbete med vår kontrakts­till­ver­kares organi­sation, och vi är på plats konti­nu­erligt vid både uppstart och löpande produktion i syfte att stötta Orbit Ones team vid framta­gandet av våra produkter. Vi kom i kontakt med Orbit One för 10 år sedan och vi uppfattar dem som en lyhörd organi­sation som förstår vad vi behöver. Vi uppskattar de raka icke-hierar­kiska kommu­ni­ka­tions­vä­garna där vi har möjlighet att prata direkt med monte­rings- och testre­sur­serna vid pågående produktion. Vi uppskattar även deras kompetens inom relevanta områden, samt trevliga och engagerade medar­betare som bryr sig om våra produkter som ju har en stor igenkän­nings­faktor.

Jörgen Andersson

Managing Director, Sensys Gatso Sweden AB

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Se fler samar­beten