Kundcase

TagMaster – världs­le­dande inom RFID

TagMaster är ett appli­ka­tions­drivet teknik­fö­retag som designar och marknadsför avancerade sensor­system och lösningar baserade på radio‑, radar‑, magnet- och visionsteknik för krävande miljöer.

Kund

TagMaster

Segment

Profes­sional Consumer

Bransch

Sensor­system

Land

Sverige

Komplett box build och effektiva logistik­lös­ningar

Sedan 2002 har Orbit One serie­till­verkat läsaren­heter för avancerad utrustning med radio­fre­kvens­ba­serad identi­fi­ering (RFID) åt TagMaster. Samar­betet mellan TagMaster och Orbit One omfattar komplett box build med allt från inköp av kompo­nenter, montering och testning till lager­hållning, packning och leverans. Produk­terna är avancerade och förut­sätter en hög nivå av kunskap gällande produktion och tester. Utöver tillverk­ningen har Orbit One  även skapat logistik­lös­ningar där Orbit One tar hand om hela utleve­ransen till TagMasters kunder.

Om kunden

Produk­terna säljs under varumärkena TagMaster, Sensys Networks och Citilog med innovativa mobili­tets­lös­ningar för att öka effek­ti­vi­teten, säker­heten, bekväm­lig­heten och minska miljöpå­verkan inom Smart Cities.

“Orbit One står för fantastisk kvalitet och kompetens!”

TagMasters primära fokus är ny- och vidare­ut­veckling av våra produkter, samt dess appli­ka­tioner. Detta gör vi i nära samarbete med våra kunder. Detta är också den största anled­ningen till att vi valt att outsourca vår produktion. Sedan 2002 samar­betar vi med Orbit One avseende inköp, logistik, indust­ri­a­li­sering, produk­tions­teknik, tillverkning och testning av våra produkter. Utöver detta samar­betar vi tätt avseende lager­tjänster och repara­tioner. Detta ger en värdefull komplett lösning och Orbit One står för fantastisk kvalitet och kompetens, och dessutom hög flexi­bi­litet som är mycket viktigt för oss. En profes­sionell partner!

Marie von Sydow

Vice President Opera­tions, TagMaster

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Se fler samar­beten