Lean

Vårt Lean-arbete genom­syrar allt vi gör. Tillsammans med vår digitala processtyrning och våra kvalitets- och förbätt­rings­system ger vår Lean-strategi oss både effek­ti­vitet i det vi gör och den flexi­bi­litet som krävs för ständiga förbätt­ringar.

2022 utsågs Orbit One till vinnare av Svenska Leanpriset, en höjdpunkt i en resa som började många år tidigare. Hur lyckas man? Här är fyra tips som har lagt grunden till Sveriges effek­ti­vaste Lean-arbete.

Fyra steg till att lyckas med Lean

01

Gör princi­perna till dina egna

Översätt Leans fjorton principer till din egen verksamhet och gör dem till era egna principer. Antalet verktyg inom Lean är enormt, men vad är viktigt för er? Hur appli­cerar ni det på er egen verksamhet? Samman­fatta och utbilda alla medar­betare om princi­perna.

02

Bygg ett entusi­as­me­rande ledarskap

Ledar­skapet och värde­ringarna är nyckeln till att kunna genomföra och etablera Lean som en del av en företagskultur. Det dagliga ledar­skapet ska entusi­asmera, pusha och engagera medar­be­tarna och de ska känna sig invol­verade och känna att man är viktig, kunna påverka och göra skillnad.

03

Skapa en tillå­tande kultur

För att utvecklas måste man utmana sig själv och för det krävs en tillå­tande kultur som tillåter att man testar nya vägar, utmanar och tänker utanför boxen. Det är också ok att misslyckas ibland, det är då man lär sig ännu mer och kan utvecklas och ständigt förbättras.

04

Förstå kundernas behov

Ett framgångsrikt Leanarbete måste även inkludera en förståelse för kundernas behov. Genom förståelse och nära samarbete kan man utveckla både Leanarbete och tjänster för att skapa säkra, sömlösa och optimala värde­kedjor.

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.