Paweł Panikowski

Account Manager

”Jag ser alltid fram emot mina dagliga kontakter med både kollegor och kunder.”

- Jag blev en del av Orbit One 2015, och har nu varit här i åtta år. Som Account Manager fungerar jag som kundens röst i vår organi­sation, med en fot på kundens planhalva där jag försöker förstå deras behov och förvänt­ningar, samtidigt som jag har stadigt fotfäste på företaget sida. Utmaningen är att hitta rätt balans så att vi kan uppnå vårt gemen­samma mål, att öka värdet på deras produktion.

Något nytt varje dag

- Det bästa med att arbeta på Orbit One är att det är något nytt varje dag, något som passar mig perfekt. Jag gillar utmaningar och är en väldigt social person. Jag ser alltid fram emot mina dagliga kontakter med både kollegor och kunder. Vår verksamhet kräver flexi­bi­litet och ett öppet sinne mot de dynamiska föränd­ringarna på marknaden. Det är något som jag gillar, och med tillräcklig följsamhet kan man lära sig mer och skapa mer.

Orbit One har ett jättebra sätt att arbeta och möta utmaningar

- Orbit One har en utomor­dentlig kombi­nation av erfarna medar­betare som sitter på mycket kunskap, men vi drar också nytta av ett antal yngre teamme­d­lemmar som kommer med andra perspektiv och infalls­vinklar och nya arbetssätt. Vad jag verkligen gillar med att vara en del av Orbit One är värde­ringarna, det svenska sättet att arbeta och hur vi hanterar problem och utmaningar. Allas åsikter är viktiga och spelar roll för gruppen. Intern­ut­bildning är också en hörnsten hos Orbit One, och jag person­ligen har fått möjlighet att lära mig mer om projekt­ledning, om hur man blir en bra ledare och om hur man hanterar kunder.

  • Namn: Paweł Panikowski.
  • Bor i: Prabuty, Polen.
  • Arbetar som: Account Manager.
  • Utbildning: Insti­tu­tionen för företags­ledning, Gdańsk tekniska univer­sitet.
  • Motiveras av: Personlig utveckling och att ställas inför utmaningar.
  • Fritid: Jag tycker om att spela basket, tillbringa tid med min fyraåriga dotter och ta hand om trädgården. Jag gillar också modern teknik och att hålla mig uppda­terad om den senaste utveck­lingen.