HANZA förvärvar Orbit One

Kontrakttillverkaren av elektronik och elektromekanik Orbit One köps upp av branschkollegan HANZA. Orbit One bedriver idag verksamhet i två produktionsanläggningar i Sverige och en i Polen och har totalt cirka 620 anställda, varav cirka 65 är ingenjörer. Bolaget har en stark position på den nordiska marknaden för kontraktstillverkning av elektronik och elektromekanik med en stabil och diversifierad kundbas.

Orbit Ones styrel­se­le­damot och delägare Mats Johansson kommen­terar affären:
- HANZA är en bra och långsiktig ny ägare med styrka och förmåga att fortsätta utveckla Orbit One. Vi komplet­terar varandra på ett utmärkt sätt och samgå­endet skapar en av Nordens mest konkur­rens­kraftiga kontrakts­till­verkare. Vidare lägger HANZA, precis som Orbit One, stor vikt vid att skapa en god företagskultur med hållbara och sunda värde­ringar. Det har varit en viktig faktor vid valet av ny ägare.

Orbit Ones VD Mattias Lindhe kommen­terar affären:
- HANZAs unika tillverk­nings­koncept tillsammans med Orbit Ones ledande position inom elektronik­tillverkning är en perfekt kombi­nation. Jag kommer att fortsätta inom HANZA-koncernen och tillsammans kommer vi att kunna utveckla och expandera våra verksam­heter och bli ännu starkare inom vår bransch. Den här affären är bra för både våra kunder och våra medar­betare.

HANZAs VD Erik Stenfors kommen­terar affären:
- Orbit One är en respek­terad kollega i branschen som positio­nerat sig som en av de främsta elekt­ro­nik­till­ver­karna i Norden. Det är därför med stolthet vi annon­serar detta förvärv som vidare­ut­vecklar HANZAs tillverk­nings­kluster i Sverige och Centra­leuropa på ett mycket bra sätt.

Rådgivare i förvärvet
Avanza har agerat finan­siell rådgivare och Baker McKenzie legal rådgivare till Orbit One.
Pareto Securities har agerat finan­siell rådgivare och Advokat­firman Lindahl legal rådgivare till HANZA.

För ytterligare information, vänligen kontakt

Dela nyheten

Senaste nyheterna