Inside Orbit One — April 2021

Greentech-företaget Heliospectra har valt Orbit One som tillverkningspartner. Heliospectra är världsledande inom intelligent LED-belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer.

OrbitOne_key_image_surf_blue.jpg

[Inside Orbit One]

Helio1_small.jpg

Helio­spectra väljer Orbit One
”Vi förlitar oss på ledande,kvalitetsdrivna partners.”

Greentech-företaget Helio­spectra har valt Orbit One som tillverk­nings­partner. Helio­spectra är världs­le­dande inom intel­ligent LED-belys­­nings­teknik, ljuskon­troll­system och tjänster för växthus och kontrol­lerade odlings­miljöer.

Ger resurser till utveckling av nya produkter

– Orbit One är vår leverantör av ”toplights” för kommer­siella växthus, kontrol­lerade inomhus­od­lingar och forskning. Vi har ingen egen produktion utan förlitar oss på ledan­de, kvali­tets­drivna partners. Vårt eget fokus ligger på utveckling av nya produkter och att hjälpa våra kunder. Orbit One hjälper oss med en rad tjänster, från inköp, kretskortstillverk­ning och box build till kvali­tets­säkring i form av kvali­tets­tester efter produktion, berättar Helio­spectras Supply Chain Manager, Nathalie Svedberg.

Avgörande att säkra hög kvalitet

– Kvalitet är en av Helio­spectras kärnvärden och vi är stolta över vår låga felmar­ginal. För att säkra upp en fortsatt hög kvalitet valde vi att lämna produk­tionen till en partner som har både kompetens, resurser och erfarenhet att säkra framtida tillväxt. Samtidigt var det viktigt för oss att fortsätta med en svensk partner som har samma kvali­tets­drivna tänk och få närhet till produk­tionen, insikt samt möjlighet att bibehålla en bra relation, fortsät­ter Nathalie Svedberg.

Höga krav på hållbarhet

– Orbit One delar vår värde­grund med stort fokus på kvalitet och hållbarhet, två faktorer som våra kunder värde­sätter högt och som det allt oftare ställs krav på i form av olika certi­fi­e­ringar. Orbit One erbjuder även en flex­ibilitet för vår produktion, där vi på ett enkelt och smidigt sätt kan skala vår verksamhet och vid behov utöka produk­tionen. Vidare erbjuder Orbit One ett profes­sio­nellt team med bred kompetens från olika avdel­ningar. På så sätt kan vi vara säkra på att våra kunder får produkter som håller högsta kvalitet, avslutar Nathalie Svedberg.

Varje produkt kundspe­cifik

– Det här är verkligen en intressant produkt och vi är glada att Helio­spectra valde Orbit One. Vi tillverkar hela produkten och hanterar hela värde­kedjan. Intressant är också att varje produkt vi bygger är kundspe­cifik, testad och konfi­gu­rerad efter slutkundens behov. Vi har även dedikerat en egen produk­tionsyta för Helio­spectras produkter. Det ger både högt engagemang, hög kunskap om produkten och säker­ställer kvali­teten, säger Orbit Ones Account Manager Thomas Bengtsson.

Heliospectra.ELIXIA.jpg

Mattias ny koncernchef.jpg

Mattias Lindhe blir ny koncernchef

Mattias Lindhe tar nu över som ny koncernchef för Orbit One efter grundaren och delägaren Mats Johansson som kommer att fortsätta som aktiv ägare med fokus på strategier och förvärv samt stöd till koncern­chefen och den operativa ledningen.

– Jag känner en stor glädje över att få vara med och bygga framtidens Orbit One. Jag började här 2016 och vi har sedan dess arbetat hårt med att styra företaget mot ökad digita­li­sering, proces­sin­no­vation och unika produk­tions­linjer, alltid med ökat mervärde för våra kunder i fokus, berättar Mattias Lindhe.

– Vi har sedan länge den vassaste perso­nalen i branschen och här finns ett fantas­tiskt engagemang och stor vilja att utveckla företaget och fortsätta utmana tänkandet i branschen. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen och bygga en EMS-tillverkare i världs­klass där ny teknik, kunskap och digita­li­sering hjälper oss att fortsätta utmana industrin, avslutar Mattias Lindhe.

Sustaining
Ny tjänst hos Orbit One

Sustaining är en allt mer efter­frågad tjänst från Orbit One. Inte minst med tanke på ökade krav på hållbara produkter och tillverk­nings­pro­cesser.

– Med våra sustaining-tjänster kan vi både förlänga produktens livslängd och samtidigt förbättra dess funktion och kapacitet, berättar Director Sales & Marketing Mats Eriksson.

Både hårdvara och mjukvara

– Ett vanligt exempel är produkter där vissa ingående kompo­nenter inte finns att tillgå längre. Då kan Orbit Ones sustaining-team antingen hitta alter­nativ eller designa om kretskorten och dessutom testa och verifiera dess funktion. Det kan till exempel vara ny schema­ritning och PCB-layout som därigenom förlänger produktens livslängd. Även mjukvaran kan vi hjälpa till med och skriva om och uppdatera kretskortens firmware och justera buggar från tidigare program­mering, fortsätter Mats Eriksson.

Även nya produkter

– Den här tjänsten är inte bara intressant för gamla produkter. Även vid nyutveckling av kretskort kan Orbit Ones utveck­lings­support bidra med värdefull kunskap till kunder som inte har egen intern utveck­lingska­pa­citet av hårdvara och firmware. Vi kan se till att optimal produ­cer­barhet och testbarhet byggs in redan i produkt­de­signen och att vi tillsammans minimerar antalet desig­nänd­ringar, avslutar Mats Eriksson.

Kvalitet i allt vi gör!

Inom Orbit One bedriver vi sedan ett par månader tillbaka ett projekt som vi internt kallar för One Orbit One. Det handlar om att gå från flera leverans­or­ga­ni­sa­tioner till att skapa ett mer homogent och fokuserat Orbit One. Allt vi gör inom det här projektet har ett gemensamt övergri­pande mål; kvalitet! Kvalitet i leveranspre­cision, produkt­kva­litet, priskva­litet, tjäns­te­ut­veckling och kvalitet i det mervärde vi skapar åt våra kunder.

Genom förenklade struk­turer, stark process­fokus, plattare organi­sation och strategisk kompe­tens­för­delning stärker vi nu vår organi­sation ytter­liggare. Och genom vår höga grad av digita­li­sering, spets­teknik och roboti­sering skapar vi optimerade och robusta produk­tions­linjer som klarar de tuffaste kvali­tets­kraven.

Inom begreppet kvalitet ryms även förmågan att erbjuda rätt tjänster som skapar exakt det mervärde våra kunder söker. Ett exempel på det här är våra nya kostnads­be­spa­rande sustaining-tjänster som du kan om i det här numret av Inside. Med våra hållbara sustaining-tjänster kan vi både förlänger produk­ternas livslängd och samtidigt förbättra dess funktion och kapacitet.

När jag nu fått förtro­endet att ta över som koncernchef kommer jag att fortsätta detta arbete. Vi ska bli en EMS-tillverkare i världs­klass och vi ska visa vägen till framtidens mest hållbara och värdeska­pande kontrakts­tillverkning. Så häng med, det blir en spännande resa!

OO_payoff_blue.png

Dela nyheten

Senaste nyheterna