Inside Orbit One — April 2023

Supply chain klarade utmaningarna

Orbit Ones supply chain klarade komponent-utmaningarna under 2022 mycket bra. Trots globala problem inom stort sett alla områden inom kompo­nent­för­sörjning kunde Orbit One lösa kundernas kompo­nent­behov och samtidigt öka försälj­ningen. Bakom framgången ligger en långsiktig strategi, digita­li­sering och kunskaps­ut­veckling, berättar Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant.

Långsiktiga relationer

- Orbit One har som vision att alltid skapa långsiktiga affärs­re­la­tioner och partnerskap med kunder, leveran­törer, distri­bu­törer, tillverkare och brokers. Detta synsätt betalade sig väl under 2022 och vi lyckades hålla ihop hela kedjan och få fram kompo­nenter i tid och till rätt pris.

Digita­li­sering och ny starkare organi­sation

- Vi har även en mycket stark organi­sation inom supply chain. Nyligen förstärkte vi den ytter­ligare med fem nya medar­betare som arbetar ”cross site” för alla våra sajter med utgångs­punkt från Polen. Vi har dessutom gemen­samma och trans­pa­renta system för alla sajter och med hjälp av ökade satsningar på EDI och API skapar vi allt effek­tivare inköp.

Dialogen avgörande

- Dialogen med våra kunder har också varit oerhört viktig. Vårt mål är att kunderna alltid ska vara fullt infor­merade om status för deras kompo­nenter. Vi har även investerat i ny mjukvara för att kunna erbjuda livscy­ke­la­na­lyser på ingående kompo­nenter och därigenom ligga i förkant då kompo­nenter fasas ut.

Läget förbättras under 2023

- Nu ser vi att läget lättar något framöver. Tillgången förbättras och trans­porter ser ut att bli säkrare i tid. Priserna stabi­li­seras också, men de sjunker inte. Det är alltså fortfa­rande viktigt med långsiktiga prognoser för att säkra kommande behov, avslutar Marcus Gunnebrant.

Vill du veta mer om kompo­nent­läget?

Kontakta gärna Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant.

Telefon 070–965 21 38 eller via mail: marcus.gunnebrant@orbitone.se

Orbit One ökar inom sustaining

I takt med ökade krav på hållbara produkter och tillverk­nings­tjänster ökar nu även efter­frågan på Orbit Ones sustaining-tjänster allt mer. Tjäns­terna kan både förlänga produktens livslängd och förbättra dess funktion och kapacitet. Den ökade efter­frågan har även resul­terat i att vi nu utökar vår sustaining-avdelning i Ronneby med två nya sustaining engineers, berättar Director Sales & Marketing Mats Eriksson.

Del av vision för 2025

Nyrekry­te­ringen är en del av Orbit Ones vision för Ronneby 2025 och innebär att tillsammans med marknadschef och lednings­grupp utveckla vår avdelning för sustaining så att den är redo att möta vår vision ”Ronneby 2025”. Huvud­sakliga arbets­upp­gifter är identi­fi­ering, granskning, bedömning och lösning av brister i våra kunders hela produkt­livscykel för att bland annat kunna identi­fiera förbätt­rings- och utveck­lings­möj­lig­heter.

Förlänger produktens livslängd

– Ett exempel är produkter där vissa ingående kompo­nenter inte finns att tillgå längre. Då kan Orbit Ones sustaining-team antingen hitta alter­nativ eller designa om kretskorten och dessutom testa och verifiera dess funktion. Även mjukvaran kan vi hjälpa till med och skriva om och uppdatera kretskortens firmware och justera buggar från tidigare program­mering, säger Mats Eriksson.

Även vid DFM

– Den här tjänsten är inte bara intressant för gamla produkter. Även vid nyutveckling av kretskort kan Orbit One bidra med värdefull kunskap till kunder som inte har egen intern utveck­lingska­pa­citet av hårdvara och mjukvara. Vi kan se till att optimal produ­cer­barhet och testbarhet byggs in redan i produkt­de­signen och att vi tillsammans minimerar antalet desig­nänd­ringar, avslutar Mats Eriksson.

Vill du veta mer?
Kontakta Director Sales & Marketing, Mats Eriksson
Tel: 070–67 44 777
Mail: mats.eriksson@orbitone.se

Orbit One löser er transfer

När vi i förra numret av Inside skrev om trender inför 2023, hamnade trenden att flytta hem sin tillverkning från Asien på första plats. Minskad miljöpå­verkan, lägre trans­port­kost­nader, säkrare och snabbare leverans­tider och inte minst vikten av att finnas nära sin tillverk­nings­partner, är några av skälen. Orbit One har stor erfarenhet av transfers och tillsätter alltid ett dedikerat transfer-team och genomför en noggrann förstudie för att säker­ställa att all nödvändig infor­mation finns tillgänglig.

Egen Account Manager

- Förstudien är oerhört viktig och våra kunder får alltid en Account Manager som är länken mellan oss och vår kund. Account Managern förser kunden med all nödvändig infor­mation, följer upp processen och ger feedback. Vi har noga utvecklade processer för transfers och genom våra överskådliga rapport­system får kunden dessutom optimal kontroll över hela förloppet, produk­tions­sta­tusen och avtalade lager­nivåer, berättar Vice President & Chief Operating Officer Ulf Karlsson.

Kontrakts­ge­nomgång och tidsplan

– Noggrannhet och kvalitet är A och O vid en transfer. Förstudien säker­ställs dessutom vid en kontrakts­ge­nomgång där kunden kontrol­lerar att all infor­mation är korrekt enligt en check­lista. Därefter skapas en tidplan och eventuella provsänd­ningar genomförs innan kunden slutligen får godkänna kontraktet. Därefter sker flytten och fullskalig produktion kan startas upp.

Riskbe­döm­ningar och kontroller

– Vi kan även ta över material från tidigare leverantör och vi genomför då alltid en riskbe­dömning och kontrol­lerar att ingående kompo­nenter och kemikalier uppfyller samtliga krav eller om det finns bättre alter­nativ. På samma sätt kan vi dessutom genomföra grundliga audits av leveran­törer för att se om de fortfa­rande bedöms som lämpliga eller det finns bättre alter­nativ, avslutar Ulf Karlsson.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Vice President & Chief Operating Officer,

Ulf Karlsson på telefon 0706–19 42 41 eller via mail: ulf.karlsson@orbitone.se

Inbjudan: Evertiq Expo Malmö den 16 maj

Välkomna till Sveriges största endagsexpo för elekt­ro­nik­in­du­strin! Den 16 maj är Orbit One är på plats på Evertiq Expo i Malmö. Hoppas vi ses där, så ska vi berätta mer om modern, hållbar och kostnads­ef­fektiv kontrakts­tillverkning. Evertiq Expo bjuder dessutom på flera spännande seminarier.

Anmälan är gratis. Välkomna!

Var: Malmö Arena
När: 16 maj
Öppet­tider: 09.00–16.00
Orbit One finns vid bord 31

 

Förstå, förenkla och förbättra!

Året har börjat starkt för Orbit One och vi kan redan glädjas åt en försäljning som ligger drygt 5% över budget. Men samtidigt ser vi tecken på ett svalare affärsklimat längre fram i år med en generell inbromsning på marknaden. Kanske kan det vägas upp av en mycket tydlig trend, nämligen att allt fler kunder vill flytta hem sin tillverkning från Asien, närmare sin egen marknad. Allt högre krav på hållbara lösningar inom ESG (Environ­mental, social, and corporate gover­nance), och till det mindre bundet kapital, större flexi­bi­litet, reducerad risk och förbättrad kontakt med sin tillverk­nings­partner är tydliga anled­ningar. Detta stärker vår position i norra Europa. Orbit One har stor kunskap inom den här typen av transfers av tillverkning från Asien, något ni kan läsa mer om i det här numret av Inside.

Kunskap är också en allt större och viktigare komponent i vår konkur­rens­kraft. Vi är idag ett datadrivet, högt digita­li­serat kunskaps­fö­retag som hjälper våra kunder att förstå, förenkla och förbättra sin tillverk­nings­process. Tillsammans med vår allt högre grad av automation kan vi erbjuda konkur­rens­kraftig tillverkning utan att behöva åka till andra sidan jorden. Vill du veta mer om vår kunskap och vårt sätt att arbeta är du alltid välkommen att kontakta oss. Eller varför inte besöka oss på Evertiq Expo i Malmö den 16 maj? Välkommen!

Your product is our mission!

Mattias Lindhe
Group President
Orbit One Group

Dela nyheten

Senaste nyheterna