Inside Orbit One — December 2021

Orbit Ones största investering invigd! En ny Fuji AIMEX III SMD ytmonterings-lina med världsunik setup.

[Inside Orbit One]

Orbit Ones största investering invigd! Marie Persson och Ulf Karlsson höll i bandet när Sophie Eriksson klippte bandet och förklarade linan invigd.

Orbit Ones största investering invigd!

Nu är den på plats! Orbit Ones största investering någonsin, en ny Fuji AIMEX III SMD ytmon­te­rings-lina med världsunik setup, är nu på plats för inkörning i Ronneby.

– Linan är Sveriges moder­naste och består av två paral­lella linor som kan producera var för sig men även tillsammans i upp till 5 olika konfi­gu­ra­tioner, berättar Vice President & Chief Operating Officer Ulf Karlsson.

Både ny mjukvara och hårdvara

– Nu pågår de första testerna för alla de produkter som ska produ­ceras i den nya linan. Vi har även en ny mjukvara som effek­ti­vi­serar produk­tionen avsevärt. Det hela fungerar precis så bra som vi förväntat oss och en viktig del i projektet är den support vi har fått av leveran­tören Scanditron. Vi har haft ett fantas­tiskt bra samarbete!

Mindre energi­för­brukning

– En viktig och mycket positiv effekt med den nya produk­tions­linjen är att vi minskar vår miljöpå­verkan genom lägre energi­för­brukning och därigenom tar viktiga steg mot mer hållbar tillverkning. Den nya linan innebär även bättre ergonomi med enkel hantering via tydliga displayer och smarta kompo­nent­vag­narna som minimerar tunga lyft och riskfyllda arbets­moment.

Kunderna de stora vinnarna

– Linan klarar dessutom framtidens allt högre krav på korta ledtider och nya processer. Vi kommer kunna erbjuda en otroligt flexibel och effektiv produk­tionslina för optimal ytmon­tering. Mångsidighet, hög kvalitet och enkelt handha­vande är tre viktiga hörnstenar i satsningen. Linan kommer att stärka vår konkur­rens­kraft samtidigt som vi skapar ännu mer kostnads­ef­fektiva lösningar till våra kunder.

Klara de tuffaste kraven

– Själv­klart klarar den nya linan de tuffaste kvali­tets­kraven inom till exempel MedTech och Automotive. Spårbarhet och kontroll av material är optimal. Den har stöd för NPI, automa­ti­serad kompo­nent­de­fi­nition och produk­tan­passad utpla­cering av kretskortsstöd. Den har även automatisk breddju­stering av samtliga trans­port­banor vilket garan­terar hög kvalitet och utnytt­jan­degrad.

Fler satsningar på gång

– Det här är den största satsningen i Orbit Ones historia, men vi har redan flera nya investe­ringar på gång. Närmaste tiden präglas av en rad nya och strate­giska teknik­sats­ningar vid alla våra enheter. En röd tråd i investe­ringarna är att vi satsar fullt ut på gemensam och likartad teknik vid alla våra enheter. Allt för att skapa optimalt mervärde till våra kunder.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Vice President & Chief Operating Officer Ulf Karlsson.
Tel: 070–619 42 41 eller via mail: ulf.karlsson@orbitone.se

Kompo­nent­läget lockar oseriösa aktörer

2021 kommer att avslutas med fortsatta problem på kompo­nent­mark­naden och det är fortfa­rande kombi­na­tionen av pandemin och en mycket stor efter­frågan på elekt­ronik som är orsaken. Vi räknar med att störningarna kommer att fortsätta under 2022. De senaste tre månaderna har ledti­derna dock legat på en relativt hög men stabil nivå, vilket under­lättar plane­ringen något, säger Chief Supply Chain Officer Marcus Gunnebrant.

Prisök­ningar

- Flera aktörer inom både transport och kompo­nent­mark­naden har senaste tiden aviserat stora prishöj­ningar. Till exempel meddelar nu tillver­karen Texas att man har problem med leveranser på grund av stor efter­frågan.

Texas precis som många av de andra wafer-tillver­karna investerar miljard­belopp i att utöka kapaci­teten, men det tar tid att bygga upp det. Den största wafer-tillver­karen TSCM har aviserat prishöj­ningar på upp mot 20%. Detta på grund av ökade kostnader inom råmaterial, transport och kapacitet. Samma sak gäller även för trans­port­sektorn där efter­frågan också har lett till höjda priser.

Varning för oseriösa aktörer

- Den ansträngda situa­tionen på kompo­nent­mark­naden har tyvärr även lockat till sig oseriösa aktörer som lockar med snabba leveranser till bra priser. Vi vill verkligen varna för dessa, då det visar sig att kompo­nen­terna ofta är gamla, under­måliga, felför­packade eller till och med fuktskadade. Orbit One använder sig av Non-Franchised Distri­bu­törer (Brokers) som de har kvali­tets­säkrat för att undvika att få in felaktiga kompo­nenter. Deras utvalda Brokers har oftast ett eget testhus för att kontrollera kompo­nen­terna innan de skickas till Orbit One. Det finns oberoende testhus som alla kan använda och här har ledtiden för att testa en komponent ökat och detta är ett tecken på att det finns en osäkerhet kring vad det är för kvalitet på det som finns på andra­hands­mark­naden.

”Vi ser tre tydliga trender på
marknaden.”

Orbit One avslutar 2021 mycket positivt och det är tre trender som dominerar efter­frågan, nämligen Internet of Things, produktion nära sin marknad och hållbarhet, berättar Director Sales & Marketing Mats Eriksson.

IoT ökar

– Internet of Things, eller IoT i dagligt tal, ökar stadigt. Vi får allt fler förfråg­ningar om att tillverka olika typer av uppkopplade produkter som gateways och små smarta sensorer till både kommer­siella lösningar och till konsu­ment­pro­dukter där till exempel lösningar till smarta hem har ökat markant.

Tillverkning närmare sin marknad

–Vi ser även en trend med att allt fler företag vill flytta hem sin tillverkning från Asien till närmare sin slutmarknad. Dels för att minska miljöpå­verkan genom kortare trans­porter, dels för att minska de allt högre trans­port­kost­na­derna och de långa leverans­ti­derna från Asien. Här har även följderna av pandemin spelat en stor roll. Orbit One har den kompetens som krävs för att optimera supply chains och garantera såväl materi­al­för­sörjning som viktiga analyser. Med våra fyra tillverk­nings­en­heter runt Östersjön kommer kunderna dessutom betydligt närmare sina marknader.

Hållbarhet i fokus

– Våra kunder ställer även allt högre krav på hållbarhet och miljökrav. Orbit One kan garantera att optimal hållbarhet byggs in redan i produkt­de­signen och genom hela produktens livscykel från val av kompo­nenter till design för optimal slutlig återvinning. Orbit One erbjuder även kvali­fi­cerade tjänster inom analys och kontroll av konflikt­mi­ne­raler, RoHS och Reach-förord­ningen.

Vill du veta mer?

Director Sales & Marketing, Mats Eriksson. Telefon 070–6744777 eller via mail: mats.eriksson@orbitone.se

Vill du veta mer om kompo­nent­läget?
Kontakta gärna Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant för senaste nytt.
Telefon 070–965 21 38 eller via mail: marcus.gunnebrant@orbitone.se

Vi har inte tid att vänta!

Nyligen avslu­tades FN:s klimat­kon­ferens i Glasgow. Framsteg gjordes men många var också besvikna på resul­tatet och menade att det inte görs tillräckligt. Oavsett vad man tycker om det är vår inställning inom Orbit One helt klar. Vi kan inte vänta och det gör vi inte heller. Vi både kan och ska göra skillnad. Vi menar att företag som inte aktivt arbetar med hållbar­hets­frågor kommer vara morgon­dagens förlorare. Därför är vår agenda fylld med aktivi­teter för att minska vår miljöpå­verkan och skapa hållbara tillverk­nings­lös­ningar, trots att det i vissa fall inte finns några lagkrav på det. Vi har fasat ut mängder av kemikalier. Vi har investerat i ny teknik som både minskar vår energi­för­brukning och ökar vår effek­ti­vitet. I Polen har vi instal­lerat solceller på taket och i Ronneby utreder vi nu teknik för placering av solceller på fasaderna. Övrig el som köps in är grön el. Pandemin blev även start­skottet för en ny strategi för tjäns­te­resor där vårt mål är att tre av fyra resor ska ersättas av hållbara digitala möten. Exemplen är många och vi lägger hela tiden till fler på listan.

En som vi dock hoppas fortsätter med sina fysiska resor är tomten och att ni alla får en skön helg med era nära och kära.

Tack för i år och God Jul och Gott Nytt År!

Mattias Lindhe
Group President
Orbit One Group

Dela nyheten

Senaste nyheterna