Inside Orbit One — December 2022

I oktober utsågs Orbit One till vinnare av Svenska Leanpriset 2022, en höjdpunkt i en resa som började många år tidigare.

[Inside Orbit One]

Fyra steg till att lyckas med Lean

I oktober utsågs Orbit One till vinnare av Svenska Leanpriset 2022, en höjdpunkt i en resa som började många år tidigare. Vice President & Chief Operating Officer, Ulf Karlsson menar att nummer ett för att lyckas med Lean är att förstå princi­perna med Lean och att sedan göra dem till sina egna. De tre övriga tipsen som han delar med sig av är ledarskap, tillå­tande kultur och att förstå kundernas behov.

1. Gör princi­perna till dina egna

- Vi började vår Lean-resa för många år sedan och ett av de första stegen var att översätta Leans fjorton principer till vår egen verksamhet och göra dem till våra egna principer. Antalet verktyg inom Lean är ju enormt, men vad är viktigt för oss? Hur appli­cerar vi det på vår egen verksamhet? Resul­tatet blev en skrift med principer och värde­ringar som varje medar­betare är utbildad och kunnig inom, oavsett vid vilken avdelning man arbetar.

2. Bygg ett entusi­as­me­rande ledarskap

- Ledar­skapet och värde­ringarna inom Orbit One har varit nyckeln till att kunna genomföra och etablera Lean som en del av vår företagskultur. Det dagliga ledar­skapet ska entusi­asmera, pusha och engagera medar­be­tarna och de ska känna sig invol­verade och känna att man är viktig, kan påverka och göra skillnad. Vi talar också om att ha ”seriöst kul”. Det är vi tillsammans som arbetar och det ska vara kul att komma till jobbet och känna sig delaktig i skapandet av något positivt.

3. Skapa en tillå­tande kultur

- För att utvecklas måste man utmana sig själv och för det krävs en tillå­tande kultur som tillåter att man testar nya vägar, utmanar och tänker utanför boxen. Det är också ok att misslyckas ibland, det är då vi lär oss ännu mer och kan utvecklas och ständigt förbättras.

Uppföljning är viktig och ett exempel är våra dagliga Pulsmöten. Där är alla är delaktiga och delar med sig och lär sig av gårdagens nyckeltal och händelser.

4. Förstå kundernas behov

- Ett framgångsrikt Leanarbete måste även inkludera en förståelse för kundernas behov. Inom Orbit One har vi som mål att kunden ska se oss som deras egen tillverk­nings­enhet. Genom förståelse och nära samarbete kan vi utveckla både vårt Leanarbete och våra tjänster för att skapa säkra, sömlösa och optimala värde­kedjor.

Leanpriset viktigt för Sverige

- Till sist vill jag rikta ett stort tack till Lean Forum. Deras arbete är viktigt för svensk industri och svensk konkur­rens­kraft. Leanpriset har även gett oss extra energi och vi är verkligen stolta över att vara årets vinnare. Vi hoppas kunna vara goda ambas­sa­dörer och sprida vår kunskap vidare, avslutar Ulf Karlsson.

Vill du veta mer om Orbit Ones arbete med Lean? Kontakta vänligen:

Vice President & Chief Operating Officer, Ulf Karlsson på telefon 0706–19 42 41
eller via mail: ulf.karlsson@orbitone.se

Ständig utveckling
ger resultat!

Ständig utveckling, ständig förbättring och att ständigt utmana är grunden i vår företagskultur. I år satte vi dessutom försälj­nings­rekord och här är några av de förbätt­ringar vi gjort under 2022:

• Massiva framtids­säkrade investe­ringar i spetstek­nologi och roboti­sering.

• Konti­nu­erlig utveckling av en flexibel

organi­sation och nya partnerskap

med våra leveran­törer.

• Periodisk prissättning för att alltid

säker­ställa bästa pris till kund.

• Konver­tering och uppda­tering till

”state of the art” MRP systemet Monitor G5.

• Alltid uppda­terad infor­mation

kring materi­al­si­tu­a­tionen till våra kunder.

Orbit One på
Forbes Diamond-lista

Orbit One blev nyligen en av vinnarna i den prestige­fyllda Forbes Diamonds-rankingen bland företag med intäkter på 50–250 miljoner PLN. Forbes Diamonds är en rankning av polska företag som har ökat sitt värde snabbast under de senaste 5 årens verksamhet, utarbetad i samarbete med analys­fö­re­taget Dun & Bradstreet. För värde­ringen av Forbes Diamonds 2023 används officiella data från 2017–2021 som till exempel försäljning, nettoförtjänst,värde av anlägg­nings­till­gångar och lager­nivåer.

Nu avslutar vi året med ett rekord!

Det är med stor glädje, och med stor stolthet över våra medar­betare samt tacksamhet till våra kunder och leveran­törer, som jag kan konstatera att vi avslutar året med att sätta nytt försälj­nings­rekord! Detta trots att ingångs­värdena under året varit minst sagt osäkra. Kompo­nent­brist, trans­port­problem, inter­na­tio­nella konflikter och pandemin har utmanat oss rejält. Men vi har lyckats och vi har bevisat att vi har en engagerad, stark och flexibel organi­sation som kan leverera även då det blåser upp till storm.

För Orbit One har det även varit ett år som gått i teknik­ut­veck­lingens tecken. I både Ronneby och i Polen har vi byggt simule­rings­celler för roboti­sering. Detta i syfte att utveckla och testa nya möjlig­heter kring automa­ti­sering med både tradi­tio­nella och kolla­bo­rativa robotar. Det är ju bland annat med just vårt höga tekniska kunnande som vi nu kan konkurrera med lågkost­nads­länder som till exempel Kina.

En annan höjdpunkt i år var Leanpriset. Det har gett oss oväntat mycket uppmärk­samhet och gott renommé även utanför vår egen bransch. Såväl företag som kommuner och landsting har visat intresse för hur vi arbetar och många vill komma på besök för att se Lean på toppnivå. Ni är välkomna!

Innan vi går hem för lite välbe­hövlig julle­dighet vill jag passa på att tacka alla kunder, leveran­törer, medar­betare och övriga vänner för i år! Ta hand om er!

God Jul och Gott Nytt År!

Your product is our mission!

Mattias Lindhe
Group President
Orbit One Group

Dela nyheten

Senaste nyheterna