Inside Orbit One — Februari 2022

Open Books – en nyckel till långsiktighet och goda kundrelationer. Open Books innebär att kunden får full insyn och transparens i vad produkterna kostar att tillverka.

[Inside Orbit One]

Open Books
– en nyckel till långsik­tighet och goda kundre­la­tioner

Orbit One tillämpar sedan flera år principen om så kallade Open Books. Det innebär att kunden får full insyn och trans­parens i vad produk­terna kostar att tillverka. Alla kostnader som till exempel uppstarts­kost­nader, materi­al­kost­nader, tillverk­nings- och arbets­kost­nader redovisas helt öppet inklusive Orbit Ones egna påslag.

Open Books bygger förtroende

Motsatsen som tilläm­pades förr i tiden, och som vissa företag ännu tillämpar, innebar helt enkelt att ett färdigt pris för hela produkten presen­te­rades och det gavs ingen insyn i kalkylen.

- Förde­larna med Open Books är flera. Först och främst är det en fråga om förtroende och kvalitet. Orbit One strävar alltid efter att skapa långsiktiga affärs­re­la­tioner där vi tillsammans med våra kunder kan utveckla och ständigt förbättra tillverk­ningen av deras produkter, berättar Director Sales & Marketing, Mats Eriksson.

Större utveck­lings­möj­lig­heter

- Open Books ger även bättre möjlighet till utveckling och förbättring. I en genom­snittlig produkt står materi­al­kost­na­derna för cirka 70%. Då kunden får insyn i kalky­lerna kan vi till exempel lättare hitta ersätt­nings­kom­po­nenter eller alter­nativa tillverk­ningssätt som på sikt både förbättrar produkter och margi­naler.

Snabbast möjliga vinsttid

- Principen om Open Books är dessutom en viktig framgångs­faktor för att uppnå snabbast möjliga vinsttid (TTP — Time To Profit) för alla affärs­möj­lig­heter. Det efter­frågas nu alltid av våra kunder och för Orbit One är det en själv­klarhet med full trans­parens inför kunden och ett långsiktigt perspektiv i alla kundre­la­tioner. Det är ett synsätt som skapar optimal kostnads­ef­fek­ti­vitet och kvalitet genom hela produkt­livscykeln.

Vill du veta mer?

Kontakta Director Sales & Marketing, Mats Eriksson
Tel. 070–67 44 777 eller mail: mats.eriksson@orbitone.se

Åter svårt att bedöma kompo­nent­mark­naden

Det som började se stabilt ut i slutet av året har nu tagit en helt annan väg och kompo­nent­mark­naden fortsätter att vara mycket svårbedömd.

– Jag kan inte säga att vi ser någon direkt ljusning och det kommer att bli en fortsatt tuff situation i alla fall under första halvan av 2022. Kanske kan vi vid halvårs­skiftet se positiva effekter av att produ­cen­terna har försökt höja sin kapacitet, men det är högst osäkert och vi ser en fortsatt prisökning under de två första kvartalen, säger Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant.

– Pandemin fortsätter dessutom att påverka marknaden och vissa produ­center har stundtals åter tvingats stänga ner eller gått på nedsatt kapacitet.

Här är några aktuella iaktta­gelser just nu:

• Wafer-tillver­karen TSMC aviserade prishöj­ningar på 20% har nu slagit igenom.

• Tillver­karen Texas har fortsatt långa led-

tider och problem med leveranser.

• Många tillverkare har nu puttat vidare TSMC:s prisökning.

• Trans­port­mark­naden kämpar fortfa­rande med att komma tillbaka på normal nivå, så var beredd på långa leverans­tider!

• Testhusen som används för att kontrollera kompo­nen­terna har idag en längre ledtid då det finns oseriösa aktörer som säljer falska kompo­nenter och alla vill då kontrollera vad de fått. Orbit One använder sig alltid av utvalda brokers/non-franchised distri­bu­törer som testar produk­terna innan de skeppas. Om de inte kan testa så har Orbit One en egen kontroll­process för kompo­nenter med osäkert ursprung.

– Så vårt råd till alla våra kunder är precis som tidigare att noga se över behoven och varken under- eller övere­s­timera inköps­be­hoven. Vi ser helst estimat av kompo­nent­be­hovet på cirka 1,5 till 2 år framåt i tiden, avslutar Marcus Gunnebrant.

Vill du veta mer om kompo­nent­läget?
Kontakta gärna Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant för senaste nytt.
Telefon 070–965 21 38 eller via mail: marcus.gunnebrant@orbitone.se

Framtidens affärs­system -
Orbit One i pilot­projekt med Monitor

Orbit One besitter idag ledande kunskap inom digital processtyrning och kvalitets- och förbätt­rings­system. Genom en hög grad av digita­li­sering av hela affärs­pro­cessen skapas helt nya möjlig­heter att omvandla data till värdeska­pande aktivi­teter och kundnytta. Tillsammans med Monitor, Sveriges främsta leverantör av affärs­system för tillver­kande företag, arbetar nu Orbit One i ett pilot­projekt för utveckling av nästa genera­tions affärs­system.

Större trans­parens mot kunderna

– Vi har använt Monitors affärs­system sedan 90-talet, men med Monitor G5 siktar vi på helt nya nivåer. Ur ett kundper­spektiv är målet främst att erbjuda större trans­parens och ge säkrare och tydligare besked kring kundens produkter genom hela värde­kedjan, inte minst vad gäller leverans­tider. Kunderna kommer även få bättre och mer enhetliga rapporter oavsett vid vilken av Orbit Ones enheter tillverk­ningen sker. På sikt kommer vi även att utveckla ett eget gräns­snitt direkt riktat till våra kunder där de själva kan följa sina produkter, berättar Sophia Lidén, projekt­ledare på Orbit One.

Vässar även de interna proces­serna

– Vi har arbetat med det här projektet i två år. En viktig del i arbetet har varit att gå igenom och harmo­nisera alla processer vid alla enheter inom Orbit One. Utbild­ningen på systemet har skett genom Monitor Academys e‑learning system. Allt arbete kommer framöver ske digitalt och även mobilt och alla enheter kommer att arbeta i samma system med samma infor­mation. Det ger full intern trans­parens vilket effek­ti­vi­serar både planering och rappor­tering, avslutar Sophia Lidén.

Även viktigt för Monitor

Även för Monitor är samar­betet med Orbit One viktigt.

– Orbit One är en av våra största kunder och med pilot­pro­jektet med Monitor G5 tar vi Orbit Ones affärs­system till en helt ny nivå. För oss är det en ”win-win situation” att ha en så engagerad kund och partner som vi både kan hjälpa och tillsammans utveckla Monitor G5 till en fantastisk produkt. Vi uppskattar verkligen det här samar­betet som gagnar båda parter och inte minst Orbit Ones kunder, säger Catharina Wiklund, key account manager hos Monitor.

Förvänta dig det oförväntade!

Det finns ett uttryck som jag tycker samman­fattar 2021 väl och som med stor säkerhet även kommer passa bra in på 2022: Förvänta dig det oförväntade!

Pandemin går nu in på sitt tredje år samtidigt som global politik- och ekonomi förändrar spelplanen från dag till dag. Att förutse framtiden har sällan varit så svårt. Men hur hanterar man tider som dessa?

Inom Orbit One har vi klarat de senaste åren mycket bra tack vare strategier som ger oss stor flexi­bi­litet och handlings­ut­rymme. Vi har skapat en agil organi­sation som både har förmåga att planera, och vid behov, snabbt omplanera för att möta nya förut­sätt­ningar. Vi har alltid en alter­nativ plan redo att sätta i verket.

En annan anledning till att vi lyckats så bra är att vi är ett entre­pre­nörs­drivet företag med korta besluts­vägar och fantas­tiskt kompetent personal som har förmågan att fatta snabba beslut och som kan agera med styrka och effek­ti­vitet på både kort och lång sikt.

Med fulla order­böcker, ny unik teknik och marknads­le­dande kompetens inom digitala processer och målstyrning känner jag nu att vi står väl rustade inför 2022. Vi är redo att anta både förväntade och oförväntade utmaningar under året och leva efter mottot: Att klaga på regnet skapar inget värde. Bättre att lära sig dansa i regnet!

Your product is our mission!

Mattias Lindhe
Group President
Orbit One Group

Dela nyheten

Senaste nyheterna