Inside Orbit One — Februari 2023

Orbit One växer inom Energy & Greentech

Energy & Greentech är nu ett av Orbit Ones snabbast växande segment.

- I skiftet från klimat­på­ver­kande fossila bränslen till förnybara energi­lös­ningar krävs ny teknik och hållbara lösningar, något som märks tydligt i efter­frågan från våra kunder, säger Director Sales & Marketing, Mats Eriksson.

Hållbara lösningar

- Innovativ miljö­teknik som elektri­fiering och digita­li­sering, nya bat­teritekniker, solceller, smarta hem, elbilar och IoT förändrar nu vår vardag i en alltmer hållbar riktning. Hos Orbit One märker vi det tydligt, då det i allt större del genom­syrar de flesta produkter vi tillverkar. Här kan Orbit One garantera att optimal hållbarhet byggs in redan i produkt­de­signen och genom hela produktens livscykel, från val av kompo­nenter till design för slutlig återvinning.

Garanti för en hållbar tillverkning

- En produkts tillverk­ningen är också en viktig del av produk­tens miljöpå­verkan under dess livscykel. Med en av marknadens moder­naste och effek­ti­vaste maskin­parker kan Orbit One leva upp till högt ställda miljö- och energikrav. Tillsammans med hög grad av digita­li­sering och Sveriges bästa Leanarbete garan­terar vi en optimal och hållbar tillverknings­kedja.

Orbit One har kunskapen

- Vi har både kunskap, erfaren­het och resurser för tillverkning inom energi och greentech. På kundlistan har vi idag flera ledande företag inom allt från intel­ligent LED-belys­nings­teknik och batte­ri­teknik till styrsystem för energi­för­brukning och innovativ vatten­teknik.

Vill du veta mer?
Kontakta Director Sales & Marketing, Mats Eriksson
Tel: 070–67 44 777
Mail: mats.eriksson@orbitone.se

6 ledande trender inför 2023

Orbit Ones order­böcker talar sitt tydliga språk när vi ser framåt och identi­fierar årets trender. – Hållbarhet, ur flera olika perspektiv, löper som en röd tråd genom i stort sett alla förfråg­ningar inför 2023, säger Orbit Ones Director Sales & Marketing Mats Eriksson, som här listar sex ledande trender inför 2023.

1. Flytta hem tillverkning

Trenden med att flytta hem sin tillverkning från Asien, närmare sin egen marknad fortsätter av flera skäl: minskad miljöpåver­kan, lägre trans­port­kost­nader, säkrare och snabbare leveransti­der och även vikten av att finnas nära sin tillverk­nings­partner, spe­ciellt vid tillverkning av komplexa produkter.

2. Ökad automa­ti­sering

Fortsatt ökad automa­ti­sering i takt med att robotar blir billigare och mer flexibla. Passar speciellt vid större volymer och enklare uppgifter.

3. Högre miljökrav

Högre krav på hållbarhet och miljökrav ökar i sin tur efterfrå­gan på våra kvali­fi­cerade tjänster inom analys och kontroll av bland annat konflikt­mi­ne­raler, RoHS och Reach-förord­ningen.

4. Sustaining

Kraven på att bygga hållbara produkter genom produktens hela livscykel ökar konstant. Från val av kompo­nenter till design för optimal återvinning. Även längre livslängder efter­frågas och här kan Orbit One erbjuda ledande sustaining-tjänster.

5. Lager­hållning kompo­nenter

För att skapa tryggare supp­ly chains efter­frågar allt fler kunder Orbit Ones tjänster inom lager­hållning av kompo­nenter. Detta ger långsiktig trygghet och under­lättar planering.

6. Internet of Things

Internet of Things och Connecti­vitet fortsätter att växa kraftigt i takt med att antalet uppkopplade produkter och tjänster ökar inom både kommer­siella lösningar och för konsu­ment­pro­dukter. Till det­ta behövs bland annat gateways och smarta sensorer.

Vill du veta mer?
Kontakta Director Sales & Marketing, Mats Eriksson
Tel: 070–67 44 777
Mail: mats.eriksson@orbitone.se

Kompo­nent­läget förbättras succesivt

Trots att vissa problem och fråge­tecken kvarstår på markna­den, tror Orbit One att läget på kompo­nent­mark­naden kommer att förbättras under 2023.

- En eventuell lågkon­junktur kan leda till större tillgång på kompo­nenter men frågan är hur djup lågkon­junk­turen blir? Vi ser att kompo­nent­mark­naden inte ökar sin försäljning från kvartal till kvartal längre men fortfa­rande så kan tillver­karna inte tillgodose behovet. Så beroende på hur djup lågkon­junk­turen blir avgör hur snabbt det blir en förbättring på tillgången på kompo­nenter, säger Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant.

Aktuellt just nu:

• Tillgången på frakt inom både flyg och sjöfart har förbättrats senaste månaderna. Priserna fortsätter dock vara på en högre nivå.

• Kina släpper nu på restriktioner­na kring Covid 19, hur påverkar detta marknaden? Innan fick vissa tillverkare stänga pga.lockdowns vilket försämrade tillgången på kompo­nenter. Nu kanske vi i stället kommer att få se fler sjuka och därigenom samma negativa påverkan på tillverk­ningen. Orbit One bevakar detta noga för att kunna ge våra kunder så tydliga besked som möjligt.

• Vi vill fortfa­rande uppmana våra kunder att se över behoven för de närmaste18-24 månaderna, men det är viktigt att ej överprog­nosticera. Vi för en dialog med våra kunder om detta, då vissa artiklar med långa ledtider ej går att annullera.

• Vi vill även påminna om att se över livscykeln på ingående kom­ponenter i produk­terna. Många tillverkare fasar nu nämligen ut äldre och icke lönsamma kom­ponenter för att i stället satsa på nya. Orbit One kan hjälpa er att analysera detta och föreslå förbätt­ringar och alter­nativa kompo­nenter.

Vill du veta mer om kompo­nent­läget?

Kontakta gärna Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant för senaste nytt. Telefon 070–965 21 38 eller mail: marcus.gunnebrant@orbitone.se

Målet 2023? Ännu bättre, ännu effek­tivare!

För Orbit One är det inte viktigast att vara störst. För oss är det viktigast att vara bäst. Bäst på att skapa optimala och hållbara tillverk­nings­lös­ningar som ger de mervärden våra kunder söker och behöver. Trots att vi har vuxit med mer än 30% under 2022 ligger vårt fokus fortfa­rande på kvalitet och leverans­förmåga. Jag tycker vi har lyckats mycket bra med det. Ett exempel är att vi har lyckats bättre än de flesta konkur­renter med att få fram kompo­nenter under de svåra förhål­landen som präglat marknaden. Detta tack vare en nytän­kande supply chain-organi­sa­tion och ett mycket starkt nätverk av leveran­törer och samarbets­partners.

När vi nu blickar in i 2023 är ökad effek­ti­vitet än mer i fokus, bland annat genom vad vi kallar ”Business Technology”, ett nytt tankesätt där vi slår samman det tradi­tio­nella tekniska kunnandet med det tradi­tio­nella IT-kunnandet. Målet är att göra oss ännu effekti­vare och fortsätta utveckla nyttan av bland annat robotar, automati­sering och smarta styr-och övervak­nings­system.

Vi kan även glädjas över att få väl­komna ett antal nya kunder. Vårt mål är att de ska känna att det är tryggt att vara kund hos Orbit One och stanna minst lika länge som genom­snittskunden hos Orbit One, nämligen hela 15 år. Nu kör vi!

Your product is our mission!

Mattias Lindhe
Group President
Orbit One Group

Dela nyheten

Senaste nyheterna