Inside Orbit One — Juni 2021

Svenska Elvaco erbjuder produkter och tjänster inom energieffektivisering, fakturering och statistik för fjärrvärme-, vatten-, fastighets- el- och gasbranschen.

[Inside Orbit One]

”- Med Orbit One får vi
tillgång till en kompetent produk­tions­partner som klarar stora volymer på ett
kvali­tets­säkrat sätt.”

Elvaco1_square.jpg

Svenska Elvaco erbjuder produkter och tjänster inom energi­ef­fek­ti­vi­sering, faktu­rering och statistik för fjärrvärme‑, vatten‑, fastighets- el- och gasbran­schen. Helhets­lös­ningarna hjälper kunder över hela världen att utveckla sina verksam­heter på ett hållbart sätt. Orbit One är sedan flera år en av Elvacos partners för tillverkning och produk­tionen sker vid Orbit Ones moderna enhet i Polen.

Nya produkter och PPAP

– Elvaco är en spännande och konti­nu­erligt växande kund. Vi har ett mycket positivt samarbete och just nu produ­cerar vi två helt nya produkter och genomför dessutom tre PPAP-produk­tioner (Process Part Approval Process), något som allt fler kunder kräver för sina nya produkter, berättar Orbit Ones Key Account Speci­alist Milena Słotwińska.

Kundfo­ku­serat företag med starkt kvali­tets­arbete

– Vi valde Orbit One för att det är ett kundfo­ku­serat företag med ett starkt kvali­tets­arbete.

De produkter som Orbit One tillverkar åt oss kommer från olika produkt­segment och Orbit One hanterar bland annat inköp av material, montering av kretskort, testning, leverans, retur- och repara­tions­tjänster, säger Elvacos COO Daniel Åkesson.

Ger oss tillgång till en kompetent produk­tions­partner

– Att ha egen produktion är inte en del av Elvacos strategi då det kräver stora investe­ringar i främst produk­tions­ut­rustning och personal. Vi har därför valt att använda oss av kontrakts­tillverkning, där förde­larna bland annat är att ha tillgång till en kompetent produk­tions­partner som klarar av att tillverka stora volymer på ett kvali­tets­säkrat sätt, avslutar Daniel Åkesson.

Elvaco_logo_BLUE_CMYK.png

Orbit One prisat i Ryssland

Orbit One erhöll nyligen den prestige­fyllda utmär­kelsen ”Best Industrial Exporting Company” när Amber Mercury Prize delades ut vid en ceremoni i Kaliningrad. Orbit One belönades för att, trots utmaningarna under Covid 19-pandemin, lyckats producera, leverera och uppfylla avtalen med kunderna på ett optimalt och föredömligt sätt.

Amber Mercury Prize arran­geras av Handels-kammaren i Kaliningrad för att belöna de mest framgångsrika företrä­darna förKali­ningrad-regionen. Vinnarna nomineras till den federala etappen av Golden Mercury National Business Award.

Pris 1.jpg

Pris 2.jpg

Flera faktorer driver kompo­nent­mark­naden

Sedan december förra året har vi sett en kraftigt ökad efter­frågan på elekt­ro­nik­pro­dukter och därmed också ett ökat behov av elekt­ro­nik­kom­po­nenter. Men det är flera faktorer som driver utveck­lingen av kompo­nent­mark­naden, berättar Orbit Ones Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant.

En ny ekonomi har skapats

– Efter­frågan drivs främst av 5G Smartp­hones, större efter­frågan av konsu­ment­pro­dukter såsom TV-och gaming­pro­dukter och givetvis fordonsin­du­strin. Dessutom har en ny ekonomi vuxit fram: ”Working From HomeE­conomy”. Många arbetar idag hemifrån och ser då saker man kanske annars inte ser, som till exempel att TV:n börjar bli gammal. Köpet sker snabbt online och pengar för investe­ringen finns då antalet resor och restau­rang­besök är minimala.

Begränsad kapacitet bromsar

– Det ökade behovet gör även att det blir problem redan i tillverk­ningen av råmate­rialet till kompo­nen­terna. Dessa fabriker har ett kapaci­tets­ut­nytt­jande på upp till 90–100% vilket gör att den ökade efter­frågan tar längre tid att producera. Tillver­karna av kompo­nenter har i sin tur också begränsad kapacitet, inte minst på grund av Covid 19-restrik­tio­nerna.

Tre faktorer driver prisök­ningarna

– Detta tillsammans med kapaci­tets­bristen inom frakter gör att vi ser längre ledtider. Första prisök­ningarna på material kom i december och nu är vi inne i andra vågen och det är främst tre faktorer som driver prisök­ningarna på material; ökade kostnader på råmaterial, trans­porter och tillverk­nings-kapacitet. Det är svårt att gissa när detta kommer stabi­li­seras, men en gissning är att runt andra kvartalet 2022, så är tillverk­ningen ikapp dagens behov.

Vill du veta mer om kompo­nent­läget?
Kontakta gärna Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant för senaste nytt.
Telefon 070–965 21 38 eller via mail: marcus.gunnebrant@orbitone.se

Kurvorna pekar uppåt!

Sommaren är äntligen här och kvällarna blir allt ljusare. Även i industrin ljusnar det. Vi får allt fler positiva signaler efter drygt ett år i skuggan av pandemin. Det märks tydligt bland våra kunder, leveran­törer och samar­bets­partners. Det syns även i statistiken där allt fler kurvor pekar uppåt och samhället sakta öppnas upp. Det lovar gott för framtiden!

Även hos Orbit One ser vi en tydlig ökning och våra kunder kommer att kunna dra nytta av flera av de satsningar som nu pågår inom Orbit One. Vi har mycket på gång inom teknik­sidan och vi arbetar nu hårt med att bygga nya helau­to­ma­ti­serade och helro­bo­ti­serade produk­tions­linjer. Under sommaren passar vi även på att installera vår nya världs­unika ytmon­te­rings­linje samtidigt som vi optimerar den övriga maskin­parken.

Enda smolket i bägaren just nu är den globala kompo­nent­si­tu­a­tionen. Vi vet att alla våra partners jobbar på förbättring men läget är och kommer vara ansträngt under det kommande året. Vi inom Orbit One har en unik kompetens inom supply chain och jag får passa på att berömma vårt supply chain team för arbetet det senast året. De lyckas i nära samarbete med våra kunder allt som oftast att leverera även under nuvarande tuffa förhål­landen. Allt för att skapa mervärde åt våra kunder!

Från oss alla på Orbit One önskar vi kunder, leveran­törer, medar­betare och vänner en riktigt skön sommar!

Mattias Lindhe
Group President
Orbit One Group

Dela nyheten

Senaste nyheterna