Inside Orbit One — Juni 2022

Orbit Ones nya selektivlödare från tyska ERSA är nu i full drift vid Orbit Ones Stockholmsenhet. Den är av samma typ som används vid Ronnebyenheten och har en imponerande kapacitet och flexibilitet.

[Inside Orbit One]

Hållbara investe­ringar i
Stockholm ger nya miljö­vinster

Orbit Ones nya selek­tiv­lödare från tyska ERSA är nu i full drift vid Orbit Ones Stock­holmsenhet. Den är av samma typ som används vid Ronne­by­en­heten och har en impo­nerande kapacitet och flexi­bi­litet. Selek­tiv­lö­daren ersätter tidigare våglödare och innebär ytter­ligare ett steg i Orbit Ones arbete med ständig förbättring. Med inves­teringen följer dessutom viktiga miljö­vinster.

Genererar egen kvävgas

I samband med investe­ringen i den nya selek­tiv­lö­daren har Orbit One även satsat på en egen kvävgas­generator.

– Kvävgasen behövs till lödningen och en egen kvävgas­ge­ne­rator gör oss både oberoende och mer flexibla, samtidigt som vi ser mil­jömässiga fördelar då vi slipper de långa lastbils­trans­por­terna tvärs genom landet för att fylla på våra kvävgas­tankar, berättar teknikchef Per-Ola Johansson.

Minskad energi­för­brukning

– Den nya selek­tiv­lö­daren drar även betydligt mindre energi. Tidi­gare våglödare behövde energi för att smälta runt 600 kg tenn jämfört med de endast 10 kg som den nya selek­tiv­lö­daren konti­nu­erligt arbe­tar med. En annan viktig funktion är de självren­gö­rande nozzlarna som bidrar till en bättre arbets­miljö och mer hållbar tillverkning, fortsätter Per-Ola Johansson.

Behövs inga dyra fixturer

– Ytter­ligare en fördel är att den nya selek­tiv­lö­daren kan löda närmare kompo­nen­terna och man slipper skapa nya kostsamma fixturer för varje kort, vilket krävs med äldre våglödare. I stället styr program­me­ringen exakt var löd­ningen ska sitta, punkt för punkt. För vissa moderna kort är det dessutom ett måste att använda sig av selek­tiv­lödare, avslutar Per-Ola Johansson.

 

Stor efter­frågan kompli­cerar läget

Det råder fortfa­rande en tuff situation på kompo­nentmarknaden och i dagsläget syns inga direkta förbätt­ringar. Efter­frågan på kompo­nenter är dessutom fortfa­rande mycket stor och tillverkare av kompo­nenter hinner helt enkelt inte producera enligt de behov som finns, säger Orbit Ones Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant.

Fortsatta problem under 2023

– Vi ser att våra prognoser skjuts framåt månad per månad och jag tror vi kommer se fortsatta problem minst in under första halvåret 2023. Det sker visserli­gen investe­ringar i ny produk­tions­ka­pa­citet men det har inte gett resultat ännu.

Pandemin fortsätter att påverka

– Pandemin fortsätter också att påverka markna­den, främst i Kina där tillverk­nings­en­heter stundtals tvingas stänga ner helt, vilket försenar leveran­serna. Detta skapar i sin tur köbildning när leveranser både ska skeppas ut ur Kina och när de senare ska lastas om i Europa för vidare distri­bution. Även kriget i Ukraina och sanktio­nerna mot Ryssland skapar pro­blem med landtrans­porter genom Ryssland.

Viktigt med prognoser!

– Priserna fortsätter dessutom att stiga inom tillverkning, frakt och råmaterial. Så vårt råd till alla våra kunder är precis som tidigare att noga se över behoven och varken under- eller övere­s­timera inköps­be­hoven. Vi ser helst estimat av komponent­behovet på cirka 1,5 till 2 år framåt i tiden. Till slut vill jag återigen varna för oseriösa aktörer på nätet som lovar bra priser och snabba leveranser. Inom Orbit One använder vi oss enbart av kvali­tets­säkrade Non-franchised Distri­butors (Brokers).

• Covid 19 fortsätter att påverka industrin. Senast var det kompo­nent­navet Shenzhen i Kina som drabbades och tillverkare fick stänga ner med försenade leveranser som följd.

Vill du veta mer om kompo­nent­läget?
Kontakta gärna Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant för senaste nytt.
Telefon 070–965 21 38 eller via mail: marcus.gunnebrant@orbitone.se

Ny hållbarhets­rapport från Orbit One.

Orbit One är en av Skandi­na­viens största kontrakts­till­verkare av elekt­ronik och elektromekanik.Med storlek kommer också ansvar. Ansvar för att utveckla hållbara lösningar för både medar­betare, kunder och miljö. I vår Hållbarhets­rapport för 2021 beskriver vi vårt fortsatta hållbar­hets­arbete och hur vi konti­nu­erligt minskar förbruk­ningen av energi, kemikalier och skapar nya hållbara lösningar.

Beställ gärna rapporten här:
mats.eriksson@orbitone.se

Orbit One önskar
er en lång och
skön sommar!

Vi önskar alla våra kunder, samar­bets­partners och vänner en riktigt trevlig, lång och skön sommar.

Våra enheter i Sverige har semes­ter­stängt veckorna 28, 29 och 30 med vissa specifika undantag.

Vår enhet i Polen är öppen hela sommaren.

Vi älskar att utmana, ifråga­sätta och tänka nytt!

Nu närmar sig sommaren och med den kommer även ett säkert vårtecken i form av vår senaste Hållbarhets­rapport för Orbit One. Där beskriver vi vårt hållbarhets­arbete och hur vi konti­nu­erligt arbetar för att till exempel minska energi­för­bruk­ningen, byta ut ke­mikalier eller skapa nya effektiva tillverk­nings­lös­ningar. Det är ett konti­nu­erligt arbete som vi lägger stor vikt vid, stort som smått räknas och i år har vi till exempel fortsatt utbygg­naden av solpa­neler i Prabuty, reducerat energiför­brukningen i Ronneby genom ny maskinpark samt investerat i en kvävgas­ge­ne­rator och effek­tivare venti­la­tions­system i Stockholm.

Efter­frågan på våra tjänster har dock inte minskat. 2022 har börjat bra med många positiva signaler från våra kunder trots en osäker omvärld. Det finns en del orosmoln på himlen i form av kompo­nentbrist, ökande inflation och stigande räntor men inom Orbit One känner vi dock att vi lärt oss hantera problemen som präglat de senaste åren och kan hjälpa våra kunder även i motgång och vid kur­sändringar. Orbit One har en stark och kompetent organi­sation som älskar att utmana, ifråga­sätta och tänka nytt. Målet? Högsta möjliga mervärde för alla!

Från oss alla på Orbit One önskar vi våra kunder, leveran­törer, medar­betare och vänner en riktigt skön sommar!

Your product is our mission!

Mattias Lindhe
Group President
Orbit One Group

Dela nyheten

Senaste nyheterna