Inside Orbit One — Oktober 2021

I takt med allt fler positiva signaler från marknaden och en ökad efterfrågan, fortsätter Orbit One sina investeringar inom ny teknik.

[Inside Orbit One]

Nya strate­giska investe­ringar hos Orbit One

I takt med allt fler positiva signaler från marknaden och en ökad efter­frågan, fortsätter Orbit One sina investe­ringar inom ny teknik.

- Hösten kommer att präglas av en rad nya och strate­giska teknik­sats­ningar vid alla våra enheter. En röd tråd i investe­ringarna är att vi satsar fullt ut på gemensam och likartad teknik vid alla våra enheter. Allt för att skapa optimala syner­gi­ef­fekter, berättar Vice President & Chief Operating Officer Ulf Karlsson.

Ny selek­tiv­lödare till Stockholm

- Vår enhet i Stockholm förstärker vi nu med en ny selek­tiv­lödare av märket ERSA. Den är av samma typ som den som redan finns vid Ronne­by­en­heten och har en impone­rande kapacitet och flexibilitet.Den kommer att ersätta våglö­daren, och inte minst majori­teten av vår manuella lödning, vilket innebär att vi tar ytter­ligare steg i vårt konti­nu­erliga arbete med att förbättra kvalitet och flexi­bi­litet. Även spårbar­heten förbättras genom en unik scannings­funktion. Maskinen scannar varje enskilt kretskorts serie­nummer och filmar hela processen. Om ett fel skulle uppstå kan man gå tillbaka och spåra felet i videon. En annan viktig funktion är de självren­gö­rande nozzlarna som spar mycket tid och bidrar till en bättre arbets­miljö och hållbar tillverkning.

Världsunik ytmon­tering i Ronneby

- Under hösten färdig­ställer vi även vår världs­unika ytmon­te­rings­linje i Ronneby. Det är en helt ny Fuji AIMEX III med en unik setup utvecklad i samarbete med Rejlers och Scanditron. Linan blir Sveriges moder­naste och består av två paral­lella linor som kan producera var för sig eller tillsammans med en oöver­träffad flexi­bi­litet och effek­ti­vitet. Den nya linan minskar dessutom drastiskt vår energi­för­brukning.

Ny NXT och större lokaler i Ryssland

- Vid enheten i Ryssland investerar vi nu i ytter­ligare en effektiv Fuji NXT ytmon­te­rings­maskin, vilket gör att vi nu har två paral­lella NXT linor. Linorna är fullt kompa­tibla med varandra och har mycket hög precision och repeti­tions­nog­grannhet.

Utöver detta instal­lerar vi en helt ny effektiv lackrobot. Samtidigt sker en utbyggnad av lokalerna för att klara en ökad efter­frågan på tillverkning i Ryssland. Tillverkning inom Ryssland ger nämligen ökade möjlig­heter för utländska företag att marknadsföra sina produkter i Ryssland, något som allt fler företag upptäcker.

Nyreno­verad fabrik i Polen

- Det är även snart dags för invigning av den total­re­no­verade enheten i Prabuty utanför Gdansk. Resul­tatet är en toppmodern produk­tions­enhet med helt ny

infra­struktur och moderna, effektiva produk­tionsytor med ett komplett tjäns­te­utbud. Enheten i Polen har dessutom ett fantas­tiskt läge med bra kommu­ni­ka­tioner för snabb distri­bution vidare ut i Europa och dessutom dagliga färje­för­bin­delser med Sverige.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Vice President & Chief Operating Officer Ulf Karlsson.
Tel: 070–61 94 241 eller via mail: ulf.karlsson@orbitone.se

Kompo­nent­läget:

Ledti­derna har stabi­li­serats på en hög nivå

Kombi­na­tionen av pandemins nedstäng­ningar och ett kraftigt ökat behov av elekt­ronik fortsätter att påverka kompo­nent­mark­naden. Det är främst efter­frågan från bilin­du­strin, 5G och IoT som driver efter­frågan. De långa ledti­derna har de senaste två månaderna legat på en hög men stabil nivå, vilket under­lättar plane­ringen. Det är dock extremt svårt att möta en behovsökning i närtid, säger Chief Supply Chain Officer Marcus Gunnebrant.

Tufft även under 2022

-Många tillverkare klarar helt enkelt inte av att leverera i takt med den höga efter­frågan och den allmänna bedöm­ningen är att även hela 2022 kommer påverkas starkt, kanske med en viss förbättring under andra halvåret. Till exempel, meddelar världens största leverantör av program­merbara logik­kretsar Xilinx, att deras produkt­serie Spartan‑6, ej kommer att kunna levereras under hela 2022.

Prisök­ningar att vänta

- Det har varit många små prisök­ningar från alla tillverkare under året och nu ser vi att det kommer en större. Orsaken är bland annat att wafer­till­ver­karen TSCM aviserar om en ökning på cirka 20 % och då kommer tillver­karna i kommande led att behöva höja sina priser. Även på trans­port­sidan ser vi fortfa­rande problem och höjda priser. Här är det dessutom viktigt att påminna om det kommande kinesiska nyåret, som påverkar alla i branschen och är viktigt att ta med i plane­ringen.

Vi optimerar din supply chain!

Det senaste året har visat hur otroligt viktigt det är med en effektiv och funge­rande supply chain. Men även under normala förut­sätt­ningar är supply chain en nyckel­faktor för alla produ­ce­rande företag. Orbit One har den kompetens som krävs för att optimera din supply chain och garantera såväl materi­al­för­sörjning som viktiga analyser och bevakning av marknaden. Med vår tjänst Simplify kan vi analysera hela din totala kostnad i din supply chain och föreslå förbätt­ringar. Förutom Simplify så kan vi även erbjuda bland annat följande tjänster:

Analys och bevakning av kompo­nent­mark­naden.

Riska­na­lyser av leveran­törer och kompo­nentval.

Rekom­men­dation av alter­nativa kompo­nenter.

Analys och redesign av produkter, såväl nya som inarbetade produkter.

Sustaining — förlängning av produktens livslängd och samtidigt förbättra dess funktion och kapacitet.
Både hård- och mjukvara.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant. Telefon 070–965 21 38 eller via mail: marcus.gunnebrant@orbitone.se

Director Sales & Marketing, Mats Eriksson. Telefon 070–6744777 eller via mail: mats.eriksson@orbitone.se

Nu växlar vi upp med ny teknik!

I det här numret av Inside Orbit One får ni en försmak av de teknikin­ve­ste­ringar som vi nu genomför vid våra enheter. Det här är investe­ringar som kommer att gagna marknaden i form av ännu högre kvalitet, vassare leverans­sä­kerhet och konkur­rens­kraftiga priser. Orbit One besitter redan idag ledande kunskap inom bland annat digital processtyrning, Lean production och kvalitets- och förbätt­rings­system. De teknikin­ve­ste­ringar som nu genomförs kommer i kombi­nation med vår kunskap och vårt engagemang ge ännu högre utväxling och skapa nya syner­gi­ef­fekter mellan våra enheter. Med de nya satsningarna fortsätter vi att utmana branschen. Inte minst med den nya ytmon­te­rings­linan i Ronneby som har en helt unik setup.

Vi har nu en ständigt ökande efter­frågan på våra tjänster. Ett orosmoln för många kunder är dock det kompli­cerade läget på kompo­nent­mark­naden. Men även här kan Orbit One hjälpa till. Vi har all den kompetens som krävs för att hjälpa våra kunder att skapa mer robusta och motstånds­kraftiga försörj­nings­kedjor, något ni kan läsa mer om i det här numret av Inside Orbit One. Och vill du sedan veta mer om våra tjänster och teknik­lös­ningar, så kontakta oss gärna. Då berättar vi mer om vägen till framtidens mest hållbara och värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Mattias Lindhe
Group President
Orbit One Group

Vill du veta mer om kompo­nent­läget?
Kontakta gärna Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant för senaste nytt.
Telefon 070–965 21 38 eller via mail: marcus.gunnebrant@orbitone.se

Dela nyheten

Senaste nyheterna