Inside Orbit One — Oktober 2022

Svenska JEMAC är en global aktör som utvecklar och marknadsför gateways, sensormoduler och åtkomstmoduler för alla typer av behov. Sedan 2015 är vi på Orbit One deras partner för tillverkning och utveckling av gateways för pumpsystem som kan styras, övervakas och funktionstestas på distans.

[Inside Orbit One]

JEMAC väljer tillverkning och
utveck­lings­support hos Orbit One

Svenska JEMAC är en global aktör som utvecklar och marknadsför gateways, sensor­mo­duler och åtkomst­mo­duler för alla typer av behov. Sedan 2015 är vi på Orbit One deras partner för tillverkning och utveckling av gateways för pumpsystem som kan styras, övervakas och funktions­testas på distans.

Kontrakts­tillverkning ett själv­klart val

- Vi ser egent­ligen inga alter­nativ till kontrakts­tillverkning. Det ger oss möjlighet att i stället fokusera på utveckling och marknads­föring till hundra procent. Det ger oss även direkt tillgång till Orbit Ones höga kompetens och deras moderna och effektiva maskinpark, säger JEMAC:s VD Stefan Jakobsson.

Utveck­lings­support från Orbit One

Utöver tillverk­ningen som sker i Polen använder JEMAC även Orbit Ones kompetens inom NPI och utveck­lings­support vid enheten i Ronneby. Dessa tjänster garan­terar att optimal produ­cer­barhet och testbarhet byggs in redan från start. NPI-tjäns­terna ger även kortare time-to-market genom dedikerad proto­typ­till­verkning, snabb återkoppling och effektiva inköp.

Långsiktigt samarbete

- Vi har ett väldigt gott och långsiktigt samarbete med JEMAC, där vi utnyttjar båda företagens resurser inom utveck­lings­support, både när det gäller mjukvara och hårdvara. Detta i kombi­nation med våra tillverk­nings­re­surser gör att vi kan skapa optimala lösningar för JEMAC, genom hela värde­kedjan, berättar Orbit Ones Director Sales & Marketing Mats Eriksson.

Starka på inköp av kompo­nenter

- Som kund uppskattar vi även Orbit Ones öppna synsätt med Open Books, det ger viktig kostnads­trans­parens som tillsammans med deras höga servicenivå, närheten och engagemang gör det lätt att samarbeta. Jag vill också passa på att berömma Orbit Ones inköps­av­delning som hanterat senaste årens svårig­heter inom kompo­nent­mark­naden mycket bra och alltid funnit en lösning, avslutar JEMAC:s VD Stefan Jakobsson.

Orbit One utmanar genom automa­ti­sering

Orbit One har byggt upp en helt ny och unik robotcell vid enheten i Ronneby. Cellen är speciellt utvecklad på uppdrag av ett stort svenskt industri­fö­retag och ligger helt i linje med de strate­giska satsningarna som nu sker inom Orbit One avseende automa­ti­sering, nyska­pande Lean-arbete och digita­li­sering.

Automa­ti­sering stärker konkur­rens­kraften

– Med den här satsningen visar vi också att med vårt höga tekniska kunnande kan konkurrera med lågkost­nads­länder som till exempel Kina. Tillverk­ningen kommer dessutom närmare kunden vilket är oerhört viktigt vid utveckling av komplexa produkter, då ett nära samarbete är avgörande för slutre­sul­tatet, berättar Vice President & Chief Operating Officer, Ulf Karlsson på Orbit One.

Visar vägen för nya satsningar

– Den nya robot­cellen har en fasci­ne­rande komplexitet, är otroligt yteffektiv och kommer att visa vägen för fler framtida satsningar, såväl direkt kundan­passade lösningar som för storvo­lyms­pro­duktion med optimala produk­tions­flöden, spårbarhet och höga kvali­tetskrav.

Roboti­serade funktions­tester

– Även inom funktions­tester kommer robotarna att spela en allt större roll. Redan nu projek­terar vi noggranna funktions­tester med hjälp av robotar för vissa av Orbit Ones kunder. Tack vare automa­ti­se­ringens effek­ti­vitet och noggrannhet kan vi ta fram optimala testru­tiner även för stora volymer, något som efter­frågas alltmer när fler och fler kunder vill flytta hem produk­tionen närmare sin organi­sation och marknad.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Vice President & Chief Operating Officer, Ulf Karlsson på telefon 0706–19 42 41 eller via mail: ulf.karlsson@orbitone.se

Stabilare läge på
kompo­nent­mark­naden

Läget på den ansträngda kompo­nent­mark­naden har i stort sett varit oförändrat de senaste två månaderna, men Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant på Orbit One betonar fortfa­rande vikten av långa prognoser från kunderna.

- För att kunna möta behoven ser vi helst estimat på upp till 24 månader från våra kunder och att varken under- eller övere­s­timera inköps­be­hoven.

Aktuellt på kompo­nent­mark­naden just nu:

• Kostna­derna för trans­porter fortsätter att öka.

• Vi kan ännu inte se några tecken på att vare sig inflation eller lågkon­junktur har påverkat prisbilden på kompo­nenter.

• De allt högre elpri­serna gör att vissa under­le­ve­ran­törer faktu­rerar extra eltillägg.

• Inga större nedstäng­ningar inom kompo­nent­in­du­strin på grund av pandemin den senaste tiden.

• Det kinesiska nyåret och nyårs­se­mestern infaller tidigt nästa år, den 21–27 januari. Det påverkar all produktion i Kina. Ledti­derna för material ökar då med flera veckor och störningar i leveranskedjan kvarstår ett tag efter semestern. Det är därför extra viktigt med tidigare planering av inköps­be­hoven.

Vill du veta mer om kompo­nent­läget?
Kontakta gärna Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant för senaste nytt.
Telefon 070–965 21 38 eller via mail: marcus.gunnebrant@orbitone.se

Positiva tongångar trots många fråge­tecken

Det är nog få inom industrin som idag inte funderar kring frågorna som dominerar nyhets­flödet. Situa­tionen i Ukraina, energikrisen i Europa, halvledar­bristen och eventuella energistöd till industrin. Hur kommer det att påverka oss?

Även inom Orbit One frågar vi oss hur vi kan möta osäker­heten i omvärlden. I tider som dessa måste man verkligen förstå marknaden, kundernas behov och samtidigt kunna leverera mervärde. För att lyckas med detta krävs partnerskap, en stark och flexibel organi­sation, lyhördhet för föränd­ringar och kapacitet att anpassa sig i en förän­derlig värld. Det har Orbit One.

Med detta i tankarna, kan vi själva glädjas över att vi klarat den här perioden mycket bra. Det går bra för våra kunder och samma sak gäller för oss själva. Order­böc­kerna är fyllda och vi har en fortsatt stark efter­frågan på våra tjänster. En fråga man dock kan ställa sig är om detta är resul­tatet av nyför­säljning, backlog eller en form av uppdämt behov i spåren efter pandemin och problemen på kompo­nent­mark­naden?

Så trots många fråge­tecken kan vi inte se några tecken på nedgång. Vi fortsätter att arbeta enligt vår strategi och genom att utmana med kunskap, nytän­kande, automation och ledande teknik är vi redo för framtiden. Välkommen till Orbit One!

Your product is our mission!

Mattias Lindhe
Group President
Orbit One Group

Dela nyheten

Senaste nyheterna