Inside Orbit One — Oktober 2023

Orbit One tar kundo­ri­en­terad Business Technology till nya nivåer

Orbit One fortsätter att visa vägen inom Business Technology och har utvecklat unika system som säker­ställer kvalitet, effek­ti­vitet och optimala värde­kedjor.

- Business Technology är en strategi för att organisera teknik och IT i hela företaget, i såväl produktion som administ­ration. Vi förvandlar styrkan i digita­li­sering till kundnytta och ökad konkur­rens­kraft. Vår metod säker­ställer att all teknik används på ett optimalt sätt för att tillgodose kundens behov och förvänt­ningar, säger Orbit Ones Director IT, Marie Leanderson.

Datadrivna beslut

- Att driva våra processer och värde­flöden på ett effektivt och automa­ti­serat sätt, är en del av Orbit Ones DNA. Det skapar mervärde för kunden och det är även en mycket viktig del för att kvali­tets­säkra våra processer. Det hjälper oss att fatta datadrivna och fakta­ba­serade beslut och det hjälper oss att ”se matchen”, förstå processer och behov på ett optimalt sätt för att också ständigt kunna förbättra processen.

Mer Business Intel­li­gence

- Vi arbetar även alltmer med moderna verktyg för Business Intel­li­gence för att få snabbare, syste­ma­tiska analyser som hjälper oss att fatta beslut inom en rad områden. Även detta genom­syrar hela organi­sa­tionen och det ger oss rätt infor­mation för att fatta rätt beslut samtidigt som det visua­li­serar våra mål vilket i sig ökar förmågan att inte bara nå utan även överträffa dem.

Vision som blivit verklighet

- Vår vision om Business Technology är också den verklighet vi idag arbetar i. Orbit One har kommit långt och vi ser tydligt hur vår digita­li­se­rings­strategi ger resultat varje dag. Det ger även ökad trans­parens gentemot kunderna och vi ser ständigt hur nya möjlig­heter utvecklas, vilket ger oss ytter­ligare försprång och nya konkur­rens­för­delar, avslutar Marie Leanderson.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Director IT, Marie Leanderson.

Telefon 0709- 65 1018 eller via mail: marie.leanderson@orbitone.se

Business Technology kan samman­fattas i sex punkter:

1. Låt systemen arbeta för oss.

2. Registrera databara en gång.

3. Ger underlag för datadrivna beslut.

4. Möjliggör simulering av processer och resultat.

5. Skapar förut­sägbara processer.

6. Skapar de papperslösa fabri­kerna och kontoren.

Resultat?

Säker­ställd kvalitet, effek­ti­vitet och optimala värde­kedjor.

Business Technology gör oss till nummer ett!

När konjunk­turen nu blir alltmer svårtolkad så gäller det att ha en genom­tänkt och långsiktig strategi som ger trygghet för både oss och våra kunder. Det har Orbit One. Vi står starka och gör det tack vare vår strategi som innebär att aldrig bli beroende av en enskild kund eller ett segment. Vi har i stället en bred blandning av kunder och vi fokuserar på fem olika segment. När nu konjunk­turen saktar ner inom vissa segment, kan vi i stället se en mycket hög beläggning inom våra segment Networks & Connectivity samt Energy & Greentech. Det gör att vi står starka även i tuffare tider.

Att Orbit One är ledande inom digita­li­sering känner ni säkert till. I det här numret av Inside kan ni läsa mer om tankarna bakom vår digitala strategi och hur vi arbetar med Business Technology för att optimera samverkan mellan teknik och IT. Vi är idag ett datadrivet, högt digita­li­serat kunskaps­fö­retag som hjälper våra kunder att förstå, förenkla och förbättra sin tillverk­nings­process. Genom Business Technology, kunskap och marknadens starkaste engagemang kan vi växa tillsammans med våra kunder och fortsätta att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning. Snart släpper vi även en helt ny hemsida med en helt ny grafisk profil. Så håll ögonen öppna, det kommer hända mycket hos Orbit One i höst!

Your product is our mission!

Mattias Lindhe
Group President
Orbit One Group

Axema: ”Orbit One är en kontrakts­till­verkare att växa och utvecklas tillsammans med.”

Axema är en av Skandi­na­viens ledande experter inom säkra passer­system för flerbo­stadshus, kontor, handel, industri­fas­tig­heter och offentliga lokaler. Axema utvecklar svensk­till­verkade, stilrena produkter skapade för nordiska förhål­landen.

Orbit One hanterar hela värde­kedjan

Sedan 2012 är Axema kund hos Orbit One som hanterar hela produk­tions­kedjan, från NPI (New Product Intro­duction) och inköp av kompo­nenter till komplett box build, tester och leverans till Axema eller i vissa fall direkt till Axemas slutkunder. Tillverk­ningen ställer mycket höga krav på kvalitet och säkerhet.

Vi vill kunna fokusera på det vi är bäst på

”Axema valde kontrakts­tillverkning genom Orbit One för att kunna fokusera på vad vi anser vi är bäst på, det vill säga utveckling och design av kodlås, portte­le­foner och passa­ge­system. Vi valde Orbit One för att de har en god insikt och förståelse för våra unika behov. Orbit One tillverkar idag alla våra produkter och hanterar hela värde­kedjan. Orbit One har dessutom imple­men­terat mycket bra inköps- , produk­tions- och kvali­tets­pro­cesser som ger oss stora fördelar. Vi uppskattar även snabb­heten och flexi­bi­li­teten vid NPI:s samt deras kvali­tets­arbete. Vi kan absolut rekom­mendera Orbit One. Det är en kontrakts­till­verkare att växa och utvecklas tillsammans med.”

Martin Stjernborg, Opera­tions manager, Axema

Trendspaning: Läget på kompo­nent­mark­naden

Orbit Ones Supply Chain-tjänster hjälper inte bara företag att optimera inköp av kompo­nenter. ‑Vi bevakar och analy­serar dessutom konti­nu­erligt kompo­nent­mark­naden för att alltid hålla våra kunder välin­for­merade. Läget har nu förbättrats betydligt den senaste tiden och vi ser idag inga problem med att öka affärerna då de flesta har välfyllda lager, säger Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant hos Orbit One.

Trenden just nu:

  • Priserna ligger kvar på samma nivå på grund av mycket material i lager och att ingen vill sänka priset. Råmate­ri­alpriser börja gå ner, men har ej slagit igenom på kompo­nent­pri­serna på grund av att det finns mycket material i flödena.

  • Globala trans­porter fungerar i dagsläget normalt.

  • Det har blivit svårare att annullera order hos distri­bu­törer och tillverkare då de vill maximera sina kvartals­re­sultat. De har idag mycket material i lager.

  • Efter­frågan i Kina är fortfa­rande svag, vilket ger mer tillgång till kapacitet och även bättre leverans­tider.

  • Det är viktigt att se över progno­serna för sitt kompo­nent­behov även ur ett längre perspektiv.

  • Passa på att se över BOM-listan med ingående material för att ligga bättre till när konjunk­turen vänder.

  • Orbit One kan utföra så kallad ”BOM Scrubbing”, vilket innebär att vi analy­serar ingående kompo­nenter i syfte att ersätta utgående kompo­nenter, rensa gamla och inkor­rekta data samt finna bättre alter­nativ avseende pris, kvalitet och produ­cer­barhet.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant. Telefon 070–965 21 38 eller via
mail: marcus.gunnebrant@orbitone.se

För ytter­ligare infor­mation, vänligen kontakt

No results found.

Dela nyheten