Inside Orbit One — September 2021

Orbit Ones nyrenoverade enhet i Prabuty utanför Gdansk, växer nu fram i snabb takt. Bland nyheterna på tekniksidan finns tre högeffektiva Fuji NXT ytmonteringsmaskiner.

[Inside Orbit One]

Polen2.jpg

Orbit One fortsätter investera
i modern teknik

Orbit Ones nyreno­verade enhet i Prabuty utanför Gdansk, växer nu fram i snabb takt. Invigning sker senare i år och när arbetet är färdigt väntar en produk­tions­enhet med helt ny infra­struktur och moderna, effektiva produk­tionsytor med ett komplett tjäns­te­utbud för alla behov.

Tre nya Fuji NXT

Bland nyheterna på teknik­sidan finns tre högef­fektiva Fuji NXT ytmon­te­rings­ma­skiner. Maski­nerna är fullt kompa­tibla med varandra och har mycket hög precision och repeti­tions­nog­grannhet. Tack vare flera monte­rings­hu­vuden som arbetar paral­lellt i hög hastighet har den en mycket stor kapacitet.

Större flexi­bi­litet och hög kvali­tets­säkring

- Med de nya Fuji NXT klarar vi större volymer samtidigt som vi kan optimera arbetet mellan linorna. De ger även en större flexi­bi­litet då de möjliggör snabba skiften av produkter. En annan fördel är förbättrad kvali­tets­säkring tack vare konti­nu­erlig datain­samling. Detta tillsammans med vår höga grad av digita­li­sering gör att vi kan lägga grunden för optimal uppföljning och därigenom ständig förbättring och rätt kvalitet, säger Vice President & Chief Operating Officer Ulf Karlsson.

Strate­giskt läge i Europa

-Vår enhet i Polen har ett strate­giskt läge med bra kommu­ni­ka­tioner för snabb distri­bution vidare ut i Europa och dagliga färje­för­bin­delser med Sverige. Investe­ringarna här är en del i vår strategi att bygga högef­fektiva och konkur­rens­kraftiga tillverk­nings­en­heter som komplet­terar varandra och som kan konkurrera på högsta inter­na­tio­nella nivå, avslutar Ulf Karlsson.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Vice President & Chief Operating Officer Ulf Karlsson.
Tel: 070–61 94 241 eller via mail: ulf.karlsson@orbitone.se

Utmaningarna inom
supply chain fortsätter

Sedan december förra året har vi sett en kraftigt ökad efter­frågan på elekt­ro­nik­pro­dukter och därmed också ett ökat behov av elekt­ro­nik­kom­po­nenter. Men det är flera faktorer som driver utveck­lingen av kompo­nent­mark­naden, berättar Orbit Ones Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant.

En ny ekonomi har skapats

– Efter­frågan drivs främst av 5G Smartp­hones, större efter­frågan av konsu­ment­pro­dukter såsom TV-och gaming­pro­dukter och givetvis fordonsin­du­strin. Dessutom har en ny ekonomi vuxit fram: ”Working From HomeE­conomy”. Många arbetar idag hemifrån och ser då saker man kanske annars inte ser, som till exempel att TV:n börjar bli gammal. Köpet sker snabbt online och pengar för investe­ringen finns då antalet resor och restau­rang­besök är minimala.

Begränsad kapacitet bromsar

– Det ökade behovet gör även att det blir problem redan i tillverk­ningen av råmate­rialet till kompo­nen­terna. Dessa fabriker har ett kapaci­tets­ut­nytt­jande på upp till 90–100% vilket gör att den ökade efter­frågan tar längre tid att producera. Tillver­karna av kompo­nenter har i sin tur också begränsad kapacitet, inte minst på grund av Covid 19-restrik­tio­nerna.

Tre faktorer driver prisök­ningarna

– Detta tillsammans med kapaci­tets­bristen inom frakter gör att vi ser längre ledtider. Första prisök­ningarna på material kom i december och nu är vi inne i andra vågen och det är främst tre faktorer som driver prisök­ningarna på material; ökade kostnader på råmaterial, trans­porter och tillverk­nings-kapacitet. Det är svårt att gissa när detta kommer stabi­li­seras, men en gissning är att runt andra kvartalet 2022, så är tillverk­ningen ikapp dagens behov.

Kurvorna pekar uppåt!

Sommaren är äntligen här och kvällarna blir allt ljusare. Även i industrin ljusnar det. Vi får allt fler positiva signaler efter drygt ett år i skuggan av pandemin. Det märks tydligt bland våra kunder, leveran­törer och samar­bets­partners. Det syns även i statistiken där allt fler kurvor pekar uppåt och samhället sakta öppnas upp. Det lovar gott för framtiden!

Även hos Orbit One ser vi en tydlig ökning och våra kunder kommer att kunna dra nytta av flera av de satsningar som nu pågår inom Orbit One. Vi har mycket på gång inom teknik­sidan och vi arbetar nu hårt med att bygga nya helau­to­ma­ti­serade och helro­bo­ti­serade produk­tions­linjer. Under sommaren passar vi även på att installera vår nya världs­unika ytmon­te­rings­linje samtidigt som vi optimerar den övriga maskin­parken.

Enda smolket i bägaren just nu är den globala kompo­nent­si­tu­a­tionen. Vi vet att alla våra partners jobbar på förbättring men läget är och kommer vara ansträngt under det kommande året. Vi inom Orbit One har en unik kompetens inom supply chain och jag får passa på att berömma vårt supply chain team för arbetet det senast året. De lyckas i nära samarbete med våra kunder allt som oftast att leverera även under nuvarande tuffa förhål­landen. Allt för att skapa mervärde åt våra kunder!

Från oss alla på Orbit One önskar vi kunder, leveran­törer, medar­betare och vänner en riktigt skön sommar!

Mattias Lindhe
Group President
Orbit One Group

Bild_och_båtillustration.jpg

Vill du veta mer om kompo­nent­läget?
Kontakta gärna Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant för senaste nytt.
Telefon 070–965 21 38 eller via mail: marcus.gunnebrant@orbitone.se

Dela nyheten

Senaste nyheterna