Inside Orbit One — September 2022

Det är nog ingen nyhet att Orbit One idag besitter ledande kunskap inom bland annat digital processtyrning, Lean production och kvalitets- och förbättringssystem. Det är resultatet av ett långsiktigt och strategiskt arbete som nu dessutom uppmärksammats av Lean Forum som har utsett Orbit One till en av årets finalister i Svenska Leanpriset 2022.

[Inside Orbit One]

Orbit One uppmärk­sammas
för sitt Lean-arbete

Det är nog ingen nyhet att Orbit One idag besitter ledande kunskap inom bland annat digital processtyrning, Lean production och kvalitets- och förbätt­rings­system. Det är resul­tatet av ett långsiktigt och strate­giskt arbete som nu dessutom uppmärk­sammats av Lean Forum som har utsett Orbit One till en av årets finalister i Svenska Leanpriset 2022.

Priset lyfter fram förebilder
Svenska Leanpriset är tävlingen där företag och organi­sa­tioner som aktivt jobbar med Lean lyfts fram som förebilder. Finalis­terna kommer under hösten att få besök av Leanpris­kom­mittén och därefter utser Lean Forums styrelse vinnaren av Svenska Leanpriset 2022.

Inspi­re­rande för alla medar­betare
– Det här är fantas­tiskt kul, inspi­re­rande och underbart att vårt företag, med våra entusi­as­tiska medar­betare är finalister till Leanpriset 2022. Inom Orbit One bedriver vi ett långsiktigt arbete där vi hela tiden inspi­rerar och utmanar varandra för att utvecklas, våga tänka utanför boxen och experi­mentera oss fram, berättar Vice President & Chief Operating Officer, Ulf Karlsson på Orbit One.

I fint sällskap
Orbit One är i fint sällskap och de två övriga finalis­terna är Karolinska Univer­si­tets­sjuk­huset och Energi­bo­laget Skell­efteå Kraft. Vinnaren presen­teras den 12 oktober på konfe­rensen Lean Forum 2022 i Göteborg.

Vill du veta mer om Orbit Ones arbete med Lean?
Kontakta vänligen:
Vice President & Chief Operating Officer, Ulf Karlsson på telefon
0706–19 42 41 eller via mail: ulf.karlsson@orbitone.se

Stabil osäkerhet på den globala kompo­nent­mark­naden

Bästa sättet att beskriva läget på den globala kom­ponentmarknaden kan nog vara att det råder en ”sta­bil osäkerhet”. Vi ser inga direkta förbätt­ringar men även inga direkta försäm­ringar. Priserna har dock fortsatt att öka under sommaren och vi ser nu ett par procents ökning per kvartal, berättar Orbit Ones Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant.

Nytt orosmoln
- Ett nytt orosmoln som seglat upp är det alltmer spända läget mellan Kina och Taiwan. En eskalering av den konflikten skulle kunna leda till stora stör­ningar vad gäller kompo­nenter och wafers. I dagslä­get har vi dock inte sett några tecken på detta än.

Speku­la­tioner driver upp priser
- Det finns idag en viss tillgång på kompo­nenter på broker-marknaden. Anled­ningen är att kunder väljer att sälja kompo­nenter då de inte får ihop alla delar för en komplett produkt. Kompo­nen­terna säljs med ett påslag vilket driver upp priserna. Det finns även vissa aktörer som på ren speku­lation köper kompo­nenter för att sedan sälja de vidare till ett högre pris.

Våra kunder ger oss bra prognoser
- I tider som dessa är det oerhört viktigt med långa prognoser för inköps­be­hoven. Glädjande nog kan jag säga att våra kunder är mycket duktiga på detta vilket under­lättar vårt arbete med planering av både inköp och produktion.

Små tecken på ljusning
- Det finns dock några små tecken på ljusning. Lågkon­junktur och inflation kan hjälpa till att lätta på efter­frågan och det finns även tecken på att Kinas efter­frågan av kompo­nenter minskar något, vilket är till fördel för oss tillverkare i Europa.

Vill du veta mer om kompo­nent­läget?
Kontakta gärna Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant för senaste nytt.
Telefon 070–965 21 38 eller via mail: marcus.gunnebrant@orbitone.se

Du vet väl att vi även finns på sociala medier!

Följ Orbit One på Linkedin och Facebook.
Är du journalist? Då rekom­men­derar vi även vår sida på Mynewsdesk där du finner senaste nytt.
Följ länkarna nedan, eller längst ner i sidfoten.

Dela nyheten

Senaste nyheterna