Orbit One Digita­li­sering — Svenska Dagbladet bilaga

Industri 4.0 är ett uttryck som många talar om men som få företag verkligen har realiserat. Ett företag som dock vet hur man drar nytta av digitaliseringen och som ligger i framkanten av utvecklingen är Orbit One, en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik.

Digita­li­se­ringen har förändrat industrin i grunden

Genom digita­li­se­ringen skapas helt nya möjlig­heter att omvandla data till värdeska­pande aktivi­teter. Det är en samman­slagning av den digitala och den fysiska världen. Flexi­bi­litet, ökad produk­ti­vitet, högre kvalitet och större möjlig­heter att uppfylla kundernas behov är direkt avhängigt av hur man kan hantera ingående data. Orbit One insåg detta tidigt och digita­li­se­ringen är nu en naturlig del i det strate­giska arbetet.

Det krävs en genom­tänkt strategi

Det är inga problem att samla in data. Utmaningen består i att samla in rätt data och fördela den på ett sätt som stödjer verksam­heten. Detta kräver i sin tur en genom­tänkt strategi för digita­li­se­ringen, en strategi som är kopplat till företagets övergri­pande affärs­strategi. Orbit One har satsat stort på att utveckla en sådan strategi för de kommande åren. En tydlig strategi gör det även möjligt att bryta ned både strate­giska och kortsiktiga mål i aktivi­teter för arbets­grup­perna som då kan arbeta mer agilt.

Hur går det till?

All relevant data samlas i Orbit Ones eget datawa­re­house och nyckeln till effek­ti­vitet är att kunna samköra och utnyttja all denna data till rapporter, återkoppling, ökad kapaci­tets­ut­nytt­jande och ständig förbättring. Datan presen­teras och används olika beroende på var i organi­sa­tionen den används. Det kan vara allt från digitala arbets­in­struk­tioner med video till tradi­tionell statistik för uppföljning av resultat. Detta gör att den fysiska världen integreras närmare med Orbit Ones egna data- och affärs­system. Resul­tatet är högre effek­ti­vitet, större exakthet och snabbare återkoppling.

_DSC2129_small.jpg

Orbit One WebDoc Digital dokumen­tation

När opera­tören scannar in order­nummer eller serie­nummer, presen­teras automa­tiskt aktuella dokument för tillhö­rande revision på skärmen. Borta är alla pärmar, skrivna instruk­tioner, ritningar och pappers­do­kument. Allt opera­tören behöver finns enkelt tillgängligt vid arbets­sta­tionen och det som visas på skärmen är alltid senaste utgåvan. Här finns även hjälp­medel som videos med instruk­tioner för hur till exempel ett speciellt moment ska utföras.

Dashboards.jpg

Dashboards — Nyckeltal i realtid

Våra dashboards visar i realtid de nyckeltal och mätvärden som är viktiga för att övervaka specifika processer eller en avdel­nings prestanda. De anpassas efter de behov som avdel­ningen har och kan presen­teras i form av tabeller, diagram och mätare. Realtidsö­ver­vak­ningen minskar dessutom analys­tiden och kortar åtgärds­tiden

Dela nyheten

Senaste nyheterna