Person­upp­giftspolicy

Ändamål

Denna policy avseende integritet beskriver hur OrbitOne AB samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina person­upp­gifter.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina person­upp­gifter till oss och vill med denna policy visa hur vi säker­ställer att dina person­upp­gifter behandlas i enlighet med gällande person­upp­giftslag­stiftning, GDPR.

Vad är en person­uppgift?

En person­uppgift är all infor­mation som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som tex namn och kontakt­upp­gifter utgör person­upp­gifter.

Vilka person­upp­gifter behandlar vi om dig och vad är syftet?

På Orbit Ones hemsida används s.k. cookies för att webbplatsen ska fungera effektivt och besökare ska få den bästa upple­velsen. Cookies är små bitar av data som webbplatser lagrar på en enhet.

Laglig grund

Vi baserar behand­lingen av dina person­upp­gifter på intres­se­av­vägning.
Behand­lingen av person­upp­gifter kan även baseras på ett avtal i de fall det finns för att kunna fullfölja våra åtagande gentemot dig som samar­bets­partner.

Lagringstid

Dina person­upp­gifter sparas endast så länge det finns ett behov och ett samarbete mellan dig och Orbit One AB. 

Vem lämnar vi ut uppgifter till?

OrbitOne AB kommer inte att lämna ut person­upp­gifter till annan part utan används enbart inom koncern­bo­laget.

Undan­taget är att vi lämnar kontakt­upp­gifter för leverans av gods till distri­bu­törer.

Dina rättig­heter

OrbitOne AB ansvarar för att dina person­upp­gifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning

OrbitOne AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, aviden­ti­fiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofull­ständiga eller missvi­sande.

Du har rätt att begära tillgång samt rättelse av dina person­upp­gifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofull­ständiga uppgif­terna.

Du har rätt till radering av dina person­upp­gifter. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina person­upp­gifter i exempelvis bokfö­rings- och skatte­lag­stift­ningen.

Du har rätt att invända mot person­upp­gifts­be­handling som utförs med stöd av intres­se­av­vägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behand­lingen om det finns berät­ti­gande skäl till behand­lingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du har invänd­ningar, önskar rättelse eller radering, ska du maila till dataprivacy@orbitone.se

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behand­lingen av dina person­upp­gifter till Datain­spek­tionen.

Kontak­tin­for­mation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integri­tets­policy eller behand­lingen av dina person­upp­gifter

OrbitOne AB
Fridhems­vägen 15
372 38 Ronneby
dataprivacy@orbitone.se