Roboti­sering

Orbit One och Spectrum Technology visar vägen inom automation

Genom delägar­skapet i Spectrum Technology är Orbit One marknads­le­dande inom automation och roboti­sering. Tillsammans skapar vi ett unikt och synner­ligen konkur­rens­kraftigt tjäns­te­utbud med helt nya syner­gi­ef­fekter som skapar mervärde för våra kunder.

Tre viktiga skäl till automa­ti­sering:

Kostnads­ef­fek­ti­vitet där ökad automation skapar högre effek­ti­vitet.

Kvali­tets­säkring genom automa­ti­serade tekniska lösningar

Bättre och attrak­tivare arbets­miljöer genom att eliminera högre­pe­titiva och skadliga arbets­moment

Automa­ti­serade system ökar effek­ti­vi­teten

Spectrum Technology är speci­a­li­serade på att designa och imple­mentera automa­ti­serade system som ökar effek­ti­vi­teten, minskar kostna­derna och förbättrar den övergri­pande prestandan för ett brett spektrum av industrier.

Självklar del i Orbit Ones tjänster

Unik robotcell i Ronneby

Orbit One har tillsammans med Spectrum Technology byggt upp en helt unik robotcell vid enheten i Ronneby. Cellen är speciellt utvecklad på uppdrag av kund för att tillverka identi­fi­e­rings- och spårbar­hets­lös­ningar med inbyggda analys­verktyg. Robot­cellen har en fasci­ne­rande komplexitet och är otroligt yteffektiv. Den är försedd med tre robotarmar och kräver endast en operatör.

Roboten hanterar alla stegen

I cellen tillverkas hela enheten och roboten hanterar alla stegen från bland annat depane­li­sering med laser, laser­lödning, test av kretskort, montering av batteri till plast­kapsling och laser­märkning av färdig produkt.

Högsta tänkbara noggrannhet

Kvali­tets­kraven är extremt höga och gjutning sker med högsta tänkbara noggrannhet och konfi­gu­ra­tionen i robot­cellen levererar en produkt var 30:e sekund Robot­cellen är ämnad för storvo­lyms­pro­duktion, vilket efter­frågas alltmer från kunderna bland annat då många kunder vill flytta hem sin tillverkning närmare sin marknad.

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.