Energy & Greentech

Lösningar för förnybar energi och innovativ miljö­teknik

Energy & Greentech är ett av Orbit Ones snabbast växande segment. I skiftet från klimat­på­ver­kande fossila bränslen till förnybara energi­lös­ningar krävs ny teknik och hållbara lösningar. Elekt­ri­fi­ering och digita­li­sering, nya batte­ri­tek­niker, solceller, smarta hem, elbilar och IoT förändrar nu vår vardag i en alltmer hållbar riktning.

Förnybara
energi­lös­ningar

Batte­ri­tek­niker, solceller, smarta hem, elbilar och IoT.

Högt ställda miljö- och energikrav

De högst ställda miljö- och energikraven

En produkts tillverk­ningen är också en viktig del av produktens miljöpå­verkan under dess livscykel. Med en av marknadens moder­naste och effek­ti­vaste maskin­parker kan Orbit One leva upp till högt ställda miljö- och energikrav. Tillsammans med hög grad av digita­li­sering och Sveriges bästa Leanarbete garan­terar vi en optimal och hållbar tillverk­nings­kedja.

Ledande företag väljer Orbit One

Orbit One har både kunskap, erfarenhet och resurser för tillverkning inom energi och greentech. På kundlistan finns flera ledande företag inom allt från intel­ligent LED-belys­nings­teknik och batte­ri­teknik till styrsystem för energi­för­brukning och innovativ vatten­teknik.

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Kundcase inom segmentet

Elvaco — ledande helhets­lös­ningar inom smart mätning.

Läs mer

CG Drives & Automation – smarta lösningar för energi­ef­fek­ti­vitet

Läs mer

Segment

Se fler segment

Profes­sional consumer

Profes­sio­nella konsu­ment­pro­dukter som kräver maximal leverans­flex­i­bi­litet och optimal prestanda. Profes­sio­nella konsu­menter förväntar sig hög kvalitet och optimal prestanda.

Läs mer

Industrial

Industrial är ett segment som präglas av långa livscykler, krav på underhåll och behov av bevakning av kompo­nent­mark­naden för att säker­ställa behovet av kompo­nenter.

Läs mer

Medical & High relia­bility

Produkter inom MedTech, bilin­du­strin, olja och gas, rymdin­du­strin och försvars­ma­teriel kräver tillverkning av absolut högsta kvalitet och säkerhet. Här finns inga utrymmen för kompro­misser.

Läs mer

Networks & Connectivity

Långa och nära samar­beten med ledande globala telekom­mu­ni­ka­tions­fö­retag har gett Orbit One unik kompetens för att möta kraven som ställs på komplexa och högtek­no­lo­giska system.

Läs mer