Industrial

Produkter som ofta används i tuffa miljöer inom till exempel transport, logistik, hamnar, gruvdrift och jordbruk.

Industrial är ett segment som präglas av långa livscykler, krav på underhåll och behov av bevakning av kompo­nent­mark­naden för att säker­ställa behovet av kompo­nenter. Produk­terna används ofta i tuffa miljöer inom till exempel transport, logistik, hamnar, gruvdrift och jordbruk.

Långa livscykler, krav på underhåll och behov av kompo­nent­be­vakning

Re-design och förvaltning av produkten genom hela dess livscykel

Långsiktiga produk­tions­lös­ningar och ständig förbättring

Orbit One har lång erfarenhet av att arbeta med några av världens ledande industri­fö­retag och vi vet hur vi kan skapa långsiktiga, effektiva och flexibla produk­tions­pro­cesser med inbyggd ständig förbättring. Tydlig målsättning i kombi­nation med målstyrda team och digital processtyrning lägger grunden till säkra leveranser och rätt kvalitet.

Förvaltning av produkten genom hela livscykeln

Orbit One erbjuder även tjänster för re-design, kompo­nent­be­vakning och förvaltning av produkten genom hela dess livscykel och skräd­darsyr logistik­lös­ningar för optimal lager­han­tering. Genom överskådliga rapport­system optimeras lager­nivåer och produkten övervakas hela vägen fram till slutkund, world wide.

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Kundcase inom segmentet

Sensys Gatso – global ledare inom automatisk hastig­hets­ö­ver­vakning

Läs mer

TagMaster – världs­le­dande inom RFID

Läs mer

Segment

Se fler segment

Profes­sional consumer

Profes­sio­nella konsu­ment­pro­dukter som kräver maximal leverans­flex­i­bi­litet och optimal prestanda. Profes­sio­nella konsu­menter förväntar sig hög kvalitet och optimal prestanda.

Läs mer

Energy & Greentech

Energy & Greentech är ett av Orbit Ones snabbast växande segment. I skiftet från klimat­på­ver­kande fossila bränslen till förnybara energi­lös­ningar krävs ny teknik och hållbara lösningar.

Läs mer

Medical & High relia­bility

Produkter inom MedTech, bilin­du­strin, olja och gas, rymdin­du­strin och försvars­ma­teriel kräver tillverkning av absolut högsta kvalitet och säkerhet. Här finns inga utrymmen för kompro­misser.

Läs mer

Networks & Connectivity

Långa och nära samar­beten med ledande globala telekom­mu­ni­ka­tions­fö­retag har gett Orbit One unik kompetens för att möta kraven som ställs på komplexa och högtek­no­lo­giska system.

Läs mer