Medical & High Relia­bility

Tillverkning av produkter som kräver absolut högsta kvalitet och säkerhet där produkt- och använ­dar­sä­kerhet är avgörande

Produkter inom MedTech, bilin­du­strin, olja och gas, rymdin­du­strin och försvars­ma­teriel kräver tillverkning av absolut högsta kvalitet och säkerhet. Här finns inga utrymmen för kompro­misser. Orbit One har lång erfarenhet av tillverkning av produkter där det ställs extra­or­dinära krav.  

Inter­na­tio­nella krav och certi­fi­e­ringar.

Högsta krav på tester, dokumen­tation, spårbarhet och riskhan­tering.

Vi säker­ställer produkt- och använ­dar­sä­kerhet.

Hög grad av digita­li­sering, senaste teknik, hög spårbarhet och inte minst hög kompetens och lång erfarenhet säker­ställer produkt- och använ­dar­sä­kerhet. Vi hanterar alla inter­na­tio­nella krav och är certi­fi­erade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 13485:2016.

Unika testsystem

Med manuella tester, större testsystem eller med hjälp av våra AOI-maskiner (Automatic Optical Inspection) säker­ställs kvali­teten genom hela produk­tions­serien. Vårt unika övergri­pande system för styrning och övervakning av produk­tions­pro­cesser (Manufacturing Execution System — MES) garan­terar dessutom korrekt dokumen­tation, spårbarhet och riskhan­tering.

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Kundcase inom segmentet

Öhlins Racing – en global hörnsten inom motorsporten

Läs mer

Surgical Science: virtuella verklig­hets­si­mu­la­torer för medicinsk utbildning

Läs mer

Segment

Se fler segment

Profes­sional consumer

Profes­sio­nella konsu­ment­pro­dukter som kräver maximal leverans­flex­i­bi­litet och optimal prestanda. Profes­sio­nella konsu­menter förväntar sig hög kvalitet och optimal prestanda.

Läs mer

Industrial

Industrial är ett segment som präglas av långa livscykler, krav på underhåll och behov av bevakning av kompo­nent­mark­naden för att säker­ställa behovet av kompo­nenter.

Läs mer

Energy & Greentech

Energy & Greentech är ett av Orbit Ones snabbast växande segment. I skiftet från klimat­på­ver­kande fossila bränslen till förnybara energi­lös­ningar krävs ny teknik och hållbara lösningar.

Läs mer

Networks & Connectivity

Långa och nära samar­beten med ledande globala telekom­mu­ni­ka­tions­fö­retag har gett Orbit One unik kompetens för att möta kraven som ställs på komplexa och högtek­no­lo­giska system.

Läs mer