Networks & Connectivity

Telekom­ut­rustning och andra högtek­no­lo­giska nätverks­system

Långa och nära samar­beten med ledande globala telekom­mu­ni­ka­tions­fö­retag har gett Orbit One unik kompetens för att möta kraven som ställs på komplexa och högtek­no­lo­giska system. För att fortsätta vara marknads­ledare utvecklar vi oss ständigt och ligger i framkant kring den tekniska och digitala utveck­lingen.

Kundspe­cifika
testsystem.

Anpassade genom­gångar och FMEA.

Avancerade
testpro­ce­durer.

Kundspe­cifika testsystem

Vi erbjuder dessutom en rad tjänster för att skapa kundspe­cifika testsystem helt anpassade efter kundens testspe­ci­fi­ka­tioner. Om du är i behov av mer genom­gående testsystem erbjuder vi anpassade genom­gångar och FMEA.  

Test- och utveck­lingsteam

Vi har även avancerade testpro­ce­durer och kan utan problem leverera stora volymer och serie­pro­duk­tioner. Genom att i ett tidigt skede bli en del av ert produkt­ut­veck­lingsteam kan vi även garantera att produ­cer­barhet och testbarhet byggs in redan i produkt­de­signen.

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Kundcase inom segmentet

Mitel – global marknads­ledare inom telekom­mu­ni­kation

Läs mer

Segment

Se fler segment

Profes­sional consumer

Profes­sio­nella konsu­ment­pro­dukter som kräver maximal leverans­flex­i­bi­litet och optimal prestanda. Profes­sio­nella konsu­menter förväntar sig hög kvalitet och optimal prestanda.

Läs mer

Industrial

Industrial är ett segment som präglas av långa livscykler, krav på underhåll och behov av bevakning av kompo­nent­mark­naden för att säker­ställa behovet av kompo­nenter.

Läs mer

Energy & Greentech

Energy & Greentech är ett av Orbit Ones snabbast växande segment. I skiftet från klimat­på­ver­kande fossila bränslen till förnybara energi­lös­ningar krävs ny teknik och hållbara lösningar.

Läs mer

Medical & High relia­bility

Produkter inom MedTech, bilin­du­strin, olja och gas, rymdin­du­strin och försvars­ma­teriel kräver tillverkning av absolut högsta kvalitet och säkerhet. Här finns inga utrymmen för kompro­misser.

Läs mer