Networks & Connectivity

Telekom­ut­rustning och andra högtek­no­lo­giska nätverks­system

Långa och nära samar­beten med ledande globala telekom­mu­ni­ka­tions­fö­retag har gett Orbit One unik kompetens för att möta kraven som ställs på komplexa och högtek­no­lo­giska system. För att fortsätta vara marknads­ledare utvecklar vi oss ständigt och ligger i framkant kring den tekniska och digitala utveck­lingen.

Kundspe­cifika
testsystem.

Anpassade genom­gångar och FMEA.

Avancerade
testpro­ce­durer.

Kundspe­cifika testsystem

Vi erbjuder dessutom en rad tjänster för att skapa kundspe­cifika testsystem helt anpassade efter kundens testspe­ci­fi­ka­tioner. Om du är i behov av mer genom­gående testsystem erbjuder vi anpassade genom­gångar och FMEA.  

Test- och utveck­lingsteam

Vi har även avancerade testpro­ce­durer och kan utan problem leverera stora volymer och serie­pro­duk­tioner. Genom att i ett tidigt skede bli en del av ert produkt­ut­veck­lingsteam kan vi även garantera att produ­cer­barhet och testbarhet byggs in redan i produkt­de­signen.

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Kundcase inom segmentet

Segment

Se fler segment