Profes­sional consumer

Profes­sio­nella konsu­ment­pro­dukter som kräver maximal leverans­flex­i­bi­litet och optimal prestanda

Profes­sio­nella konsu­menter förväntar sig hög kvalitet och optimal prestanda. På Orbit One skräd­darsyr vi därför effektiva total­lös­ningar för att leverera produkter och tjänster som uppfyller våra kunders högt ställda förvänt­ningar. Steg för steg och helt anpassat efter behov. Från konstruktionssupport, prototyp, test och inköp, till tillverkning, logistik och efter­mark­nads­tjänster.

Hög kvalitet och optimal prestanda.

Optimal flexi­bi­litet för plötsliga marknads­för­änd­ringar.

Minimal time-to-market.

Optimal flexi­bi­litet för plötsliga marknads­för­änd­ringar

Vi har teknik och kapacitet för att snabbt reagera på plötsliga marknads­för­änd­ringar och anpassa oss till nya förhål­landen. Det ger våra kunder full flexi­bi­litet och möjlighet att med bibehållen lönsamhet ligga steget före konkur­ren­terna. Med effektiv proto­typ­till­verkning, snabb återkoppling och effektiva inköp kan vi minimera time-to-market.

Effektiva logistik­lös­ningar

Våra logistik­lös­ningar minskar även er kapital­bindning, ger effektiv lager­han­tering och vi kan hantera paketering och transport ända ut till slutkund. Vårt detal­jerade rappor­te­rings­system ger dessutom konti­nu­erlig feedback på allt från lager­nivåer till förbätt­rings­förslag.

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Kundcase inom segmentet

JLT Mobile Computers – ledande inom ruggade datorer

Läs mer

Axema — Ledande inom passer­system

Läs mer

Segment

Se fler segment

Industrial

Industrial är ett segment som präglas av långa livscykler, krav på underhåll och behov av bevakning av kompo­nent­mark­naden för att säker­ställa behovet av kompo­nenter.

Läs mer

Energy & Greentech

Energy & Greentech är ett av Orbit Ones snabbast växande segment. I skiftet från klimat­på­ver­kande fossila bränslen till förnybara energi­lös­ningar krävs ny teknik och hållbara lösningar.

Läs mer

Medical & High relia­bility

Produkter inom MedTech, bilin­du­strin, olja och gas, rymdin­du­strin och försvars­ma­teriel kräver tillverkning av absolut högsta kvalitet och säkerhet. Här finns inga utrymmen för kompro­misser.

Läs mer

Networks & Connectivity

Långa och nära samar­beten med ledande globala telekom­mu­ni­ka­tions­fö­retag har gett Orbit One unik kompetens för att möta kraven som ställs på komplexa och högtek­no­lo­giska system.

Läs mer