Design och utveckling av testsystem

Orbit One har två dedikerade testteam vid enheterna i Ronneby och i Polen. Testteamen hanterar allt som krävs för noggranna och kundspe­cifika tester, testsupport och utveckling för både externa och interna testsystem.

Kundunika testlös­ningar

Vi erbjuder testlös­ningar baserade på de behov ni har och vi designar även kundunika testin­terface med BIST ( Built In Self Test). Funktions­testen kan vara allt från enkla enskilda testlös­ningar, till mer avancerade system kopplade till databaser och uppkopplade tjänster.   

Orbit One Test System

Orbit One Test System (OTS) är ett testsystem som vi utvecklat internt och ständigt vidare­ut­vecklar för att få ett optimalt flöde och tillgodose kundernas behov. OTS hanterar även kunders egenut­vecklade testru­tiner och systemet är dessutom utformat för att kunna kopplas till Orbit Ones MES-system, OneTracker 

Rätt från början

Ju tidigare i processen vi får dokumen­tation och proto­typkort, desto snabbare kan vi agera och börja samla in den infor­mation vi behöver samt offerera, köpa material som fixturer och instrument, förbereda produktion och design av speciella inter­fa­cekort med mera.

Kundspe­cifika tester

Generella tester

OTS — Orbit One Test System

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Se fler tjänster