Sustaining design

Orbit Ones sustaining-tjänster kan både förlänga produktens livslängd och förbättra dess funktion och kapacitet. Vi identi­fierar, granskar och bedömer brister i våra kunders hela produkt­livscykel för att bland annat kunna identi­fiera förbätt­rings- och utveck­lings­möj­lig­heter.

Förlänger produktens livslängd

Ett exempel är produkter där vissa ingående kompo­nenter inte finns att tillgå längre. Då kan Orbit Ones sustaining-team antingen hitta alter­nativ eller designa om kretskorten och dessutom testa och verifiera dess funktion. Även mjukvaran kan vi hjälpa till med och skriva om och uppdatera kretskortens firmware och justera buggar från tidigare program­mering. 

Även utveck­lings­support

Även vid nyutveckling av kretskort kan Orbit One bidra med värdefull kunskap till kunder som inte har egen intern utveck­lingska­pa­citet av hårdvara och mjukvara. Vi kan se till att optimal produ­cer­barhet och testbarhet byggs in redan i produkt­de­signen och att vi tillsammans minimerar antalet desig­nänd­ringar. 

Orbit Ones sustaining-tjänster

Ett exempel är produkter där vissa ingående kompo­nenter inte finns att tillgå längre. Då kan Orbit Ones sustaining-team antingen hitta alter­nativ eller designa om kretskorten och dessutom testa och verifiera dess funktion. Även mjukvaran kan vi hjälpa till med och skriva om och uppdatera kretskortens firmware och justera buggar från tidigare program­mering. 

Förlänga produktens livslängd

Förbättra produktens funktion och kapacitet.

Finner alter­nativ till utgående kompo­nenter

Re-design av kretskort

Bygger in optimal produ­cer­barhet

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Se fler tjänster