Inside Orbit One — Juni 2023

Beställ vår hållbarhets­rapport!

Orbit Ones hållbarhets­rapport för 2022 är nu klar och finns att beställa eller ladda ner från vår hemsida. Rapporten innehåller en rad förbätt­ringar och en tydlig positiv trend för viktiga nyckeltal. Rapporten beskriver dessutom vårt arbete med social hållbarhet.

Ladda gärna ner rapporten digitalt från vår hemsida

https://www.orbitone.se/hallbarhet

Eller beställ rapporten här: mats.eriksson@orbitone.se

3 goda exempel på miljö­för­bätt­rande investe­ringar

- Vår hållbarhets­rapport för 2022 visar på en rad konkreta förbätt­ringar där vi genom kunskap och investe­ringar minskat vår miljöpå­verkan radikalt. Till exempel lyckades vi i Ronneby minska vår energi­för­brukning från 3,1 GWh till 1,9 GWh samtidigt som vi ökade vår effek­ti­vitet och tillverk­nings­volym, berättar Mattias Lindhe, President & Chief Executive Officer Orbit One.

• Ny selek­tiv­lödare minskar energi­för­bruk­ningen

En av Orbit Ones största investering under 2022 var den nya selek­tiv­lö­daren som instal­le­rades i Stockholm. Den nya selek­tiv­lö­daren drar betydligt mindre energi. Tidigare våglödare behövde energi för att smälta runt 600 kg tenn jämfört med de endast 10 kg som den nya selek­tiv­lö­daren arbetar med.

• Produktion av egen kvävgas minskar trans­porter

I samband med investe­ringen av den nya selek­tiv­lö­daren i Stockholm, instal­le­rades även en egen kvävgas­ge­ne­rator som behövs till lödningen. Med denna minskar vi de långa miljö­be­las­tande lastbils­trans­por­terna för att fylla på våra vätgas­tankar.

• Ny energi­ef­fektiv robotcell i Ronneby

En helt ny energi­ef­fektiv robotcell byggdes upp i Ronneby under 2022. Robot­cellen passar för storvo­lyms­pro­duktion, vilket efter­frågas alltmer, bland annat då många kunder vill flytta hem sin tillverkning närmare sin marknad för att minska miljöpå­verkan.

Senaste nytt om kompo­nent­mark­naden

Läget på kompo­nent­mark­naden visar nu på mer tillgänglig kapacitet. Den ökade tillgäng­lig­heten är dock inte resul­tatet av mer tillverk­nings­ka­pa­citet, utan snarare en viss avmattning på efter­frågan från främst Kina och andra länder i Asien, säger Orbit Ones Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant.

Kortare ledtider

- Den minskade efter­frågan har minskat trycket på leveran­tö­rerna och vi ser även att ledti­derna har gått ner något. De är dock fortfa­rande höga jämfört med innan pandemin bröt ut. Det är även osäkert vad som kommer hända under Q4 2023 och Q1 2024 beroende på om efter­frågan från Kina ökar igen som en följd av högre konsumtion.

Stabilt inom trans­porter

- Även inom frakt­sektorn ser vi en ökad stabi­litet och ser just nu inga större problem. Frakt­pri­serna håller sig på en stabil nivå och inom sjöfarten ser vi till och med något sjunkande pris.

Se över ingående kompo­nenter!

- Det är som vanligt viktigt attse över ingående kompo­nenter i produkt­de­signen. Här kan Orbit One hjälpa till och utföra så kallad ”BOM Scrubbing”, vilket innebär att vi analy­serar ingående kompo­nenter i syfte att ersätta utgående kompo­nenter, rensa gammal och inkorrekt data samt finna bättre alter­nativ avseende pris, kvalitet och produ­cer­barhet, avslutar Marcus Gunnebrant.

Vill du veta mer om kompo­nent­läget?

Kontakta gärna

Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant.

Telefon 070–965 21 38

eller via mail:

marcus.gunnebrant@orbitone.se

Orbit One stödjer Missing People

Som en del av Orbit Ones CSRarbete stödjer vi Missing Peoples verksamhet i Sverige. Missing People är en rikstäc­kande, ideell organi­sation som hjälper anhöriga och Polisen i arbetet med att söka efter försvunna personer.

Vill du också hjälpa till?
Följ länken och läs mer!
www.missingpeople.se

Nu är det nears­horing som gäller!

När efter­frågan och kraven på hållbar nears­horing och ESG (Environ­mental, social, and corporate gover­nance) ökar i rasande takt känns det skönt att kunna leverera ännu en hållbarhets­rapport från Orbit One, en rapport fylld av konkreta åtgärder och förbätt­ringar i stort som smått. Våra satsningar inklu­derar allt från elbilar i tjäns­te­bils­flottan till stora investe­ringar för energi­be­spa­ringar och miljö­för­bätt­ringar.

Vårt arbete med hållbarhet, Lean, automation och digita­li­sering är en tydlig signal som visar vart vi är på väg och hur vi kan konkurrera med fjärran låglö­ne­länder. Det är även oerhört viktigt ur ett kundper­spektiv. Vi finns alltid nära våra kunder som har full insyn och trans­parens i hur vi arbetar. Det skapar förtroende och långsiktigt lönsamma affärs­re­la­tioner för båda parter.

Våren har gått snabbt och redan nu kan jag lova att det kommer många spännande nyheter från

Orbit One i höst. Men innan dess är det sommar och semester­tider. Så jag vill passa på att från oss alla på Orbit One önska alla våra kunder, leveran­törer, medar­betare och vänner en riktigt skön sommar!

Your product is our mission!

Mattias Lindhe
Group President
Orbit One Group

Dela nyheten

Senaste nyheterna